marți, 22 august 2017

Sesizarea-notificare nr. 3: Către președintele Senatului României și președinte al formațiunii politice ALDE

- Adresa oficială de e-mail a președintelui Senatului: cabinet.presedinte@senat.ro
- Adresa de Facebook a președintelui Senatului: https://www.facebook.com/tariceanu/?fref=tsPREȘEDINTELUI SENATULUI ROMÂNIEI

Subsemnatul ……..……………………….………..………….., cu domiciliul în ………………………………………………………………………………………………….., CNP ……………………………………, ofițer în rezervă în evidența Ministerului Apărării Naționale, având obligații  militare și după pensionare în situații de război, mobilizare și/sau campanie (până la împlinirea vârstei de 63 ani)înaintez următoarea:
S E S I Z A R E – N O T I F I C A R E

Domnule președinte,  precizez de la bun început că solicit să dispuneți analizarea și soluționarea sesizării mele, având în vedere dubla dumneavoastră calitate, respectiv de președinte al Senatului, cât și de președinte al partidului care coparticipă la asigurarea majorității decizionale în Parlamentul și în Guvernul României.  V-aș ruga, de asemenea, să aveți în vedere și încadrarea din punct de vedere democratic, a doctrinelor politice care au permis de-a lungul istoriei,  interdicții de  drepturi și libertăți fundamentale sau exerciții de discriminare privind obligațiile civice, pentru o categorie sau alta de cetățeni. O astfel de doctrină fiind promovată și de coaliția politică din care faceți parte și dumneavoastră. Nu în ultimă instanță, insist să apreciați în mod rațional, impactul măsurilor adoptate îndreptate contra armatei române, de către guvernul desemnat de coaliția politică din care faceți parte. În condițiile în care, în ultima perioadă de timp, situația militarilor români,  a ajuns să fie intens mediatizată, exploatată și ridiculizată, inclusiv de publicațiile și site-urile rusești și/sau pro-ruse, cum ar fi Sputnik. Elemente declanșate de către guvernul în exercițiu de la București, din ignoranță sau cu premeditare, exact înainte de derularea unor exerciții rusești de mare anvergură, la granițele de est ale NATO.

CONȚINUT

Având în vedere faptul că la acest moment, legislația internă românească – în speță Secțiunea a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (aplicată ad-litteram și gradaților/soldaților profesioniști prin efectele Art. 25 din Legea nr. 384/2006), încalcă în mod extrem de grav, drepturile și libertățile fundamentale și constituționale ale militarilor români (cadre militare și soldați/gradați profesioniști), atât pe timpul perioadei de activitate, cât și pe timpul perioadelor de reactivare a personalului militar deja pensionat (în situații de război/mobilizare/campanie),

În contextul în care  legislația internă românească cuprinde discriminări inadmisbile între cetățeni, privind obligațiile militare - discriminări reflectate prin impunerea către personalul militar deja pensionat, a obligației de a efectua prin reactivare, serviciul militar în situații de război/mobilizare/campanie - bărbați și femei,  până la împlinirea vârstei de 63 ani.  În timp ce alți cetățeni cu vârste mult mai tinere sau identice - bărbați și femei, beneficiază de un regim legislativ privilegiat, majoritatea cetățenilor neavând obligații pentru îndeplinirea nici unei forme a serviciului militar - în aceleași situații de război/mobilizare/campanie,
Pe fondul în care încălcările și restricționările de drepturi și libertăți fundamentale, precum și discriminările mai sus menționate, nu sunt compensate prin actuala legislație internă românească, cu absolut nimic rezonabil. Cu mențiunea că în trecut, a existat o compensare legislativă cu rol de echilibru, concretizată printr-o lege specială de salarizare și printr-un regim special de pensionare pentru militarii români. În prezent, nemaiexistând compensare prin lege specială de salarizare. În ceea ce privește compensarea printr-un regim special de pensionare,  aceasta a fost viciată profund prin efectele Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015, și în mod atât de radical prin efectele O.U.G. nr. 59/2017 (adoptată de către guvernul în exercițiu), încât din pensiile militare stabilite prin Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, nu a mai rămas decât titulatura. Pe lângă alte situații cum ar fi legiferarea instituirii de întârzieri care totalizează 8-10 luni, în achitarea la zi a pensiilor recalculate către militari, prin efectele Art. 67 din Legea nr. 6 a bugetului de stat  pe anul 2017 (adoptată la inițiativa coaliției politice din care faceți parte).
Urmare a celor menționate, solicit Senatului României și în mod implicit, întregului Parlament al României, să intre în legitimitate democratică și constituțională în ceea ce privește respectarea drepturilor și libertăților fundamentale în egală măsură pentru toți cetățenii români – inclusiv pentru militarii români, precum și în ceea ce privește eliminarea discriminărilor din legislație care vizează impunerea unor obligații militare, personalului militar deja pensionat.  În acest sens, solicit Senatului, să inițieze demersurile privind abrogarea din legislația actuală, în regim de urgență, respectiv în termen de maxim 20 zile:
-          a prevederilor Art. 86 aln. 4 din aceeași lege menționată, prin care cadrelor militare pensionate cu vârsta până la 63 ani (bărbați și femei), le sunt impuse în mod discriminatoriu în raport cu alți cetățeni, obligații  militare în situații de război/mobilizare/campanie. (Notă: Precizez faptul, că în privința obligațiilor militare în situații de război/mobilizare/campanie, întreaga  legislație românească are un caracter haotic și profund discriminatoriu. Astfel, Constituția României prevede stagiu militar obligatoriu în situații de război/mobilizare/campanie, pentru toți cetățenii cu vârsta cuprinsă între 20-35 ani. Cu toate acestea, prin  lege internă, femeile cu vârsta cuprinsă între 20-35 ani, sunt privilegiate, fiind scutite de la efectuarea  stagiului militar, în situații de război/mobilizare/campanie. În schimb, femeile-militar pensionate, au obligația de a efectua serviciul militar și după pensionare, până la împlinirea vârstei de 63 ani. Un alt aspect de discriminare evidentă este acela prin care un pensionar militar – bărbat sau femeie, are obligații militare și după pensionare - până la împlinirea vârstei de 63 ani; în schimb, cetățeni cu vârste mult mai tinere de 63 ani, respectiv  bărbații cu vârste cuprinse între 35-63 ani ani și care nu au efectuat stagiul militar până la vârsta de 35 ani, precum și toți cetățenii-femei indiferent de vârstă  și care nu figurează ca soldați/gradați sau cadre militare în rezervă, au privilegiul de a nu mai avea nici o obligație militară. Aspectele menționate sunt cu atât mai relevante, cu cât realitățile cotidiane demonstrează că diversele curente de opinie, doctrinare sau mediatice, îndreptate contra pensiilor militare de stat, că acestea provin în mare parte, de la cetățeni care au privilegiul de a nu avea nici o obligație militară în situații de război/mobilizare/campanie).
Informez Senatul și în mod implicit, întregul Parlament al României, asupra faptului că prevederile Secțiunii a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare - prevederi anacronice și care datează dinainte de adoptarea actualei Constituții a României, nu reprezintă nicidecum atribuții de serviciu, nici ale serviciului militar, nici ale altui serviciu. Prevederile menționate fiind exact ceea ce exprimă titulatura "Interzicerea sau restrângerea unor drepturi și libertăți" și care pot fi aplicate la fel de bine oricărei alte grupări profesionale, sociale, etnice, politice, culturale, religioase ș.a.m.d., inclusiv membrilor Parlamentului României sau membrilor formațiunii politice din care faceți parte. În condițiile în care Constituția României nu permite interdicții de drepturi și libertăți – nici unui cetățean, cu atât mai puțin militarilor români. Constituția României permite doar posibilitatea ca în situații excepționale, să   fie restricționate anumite drepturi și libertăți – nicidecum să fie interzise total, cu condiția bine definită ca restricționarea unor drepturi și libertăți să fie exercitată pe termen limitat - nicidecum permanent, și în mod nediscriminatoriu, respectiv, ori asupra tuturor cetățenilor, ori asupra nici unui cetățean.

Sugerez în același timp, membrilor Senatului și în mod implicit, întregului Parlament al României, să ia notă și de prevederile Art. 118 (1) din Constituția României,   în virtutea cărora armata (care nu include doar o componentă activă, ci  și componenta militarilor în rezervă) este singura autoritate subordonată exclusiv voinţei poporului și care are obligația să garanteze inclusiv respectarea democrației constituționale. Constituția României neabilitând nici o instituție din statul român, să interzică militarilor români, prin acte normative interne, exercitarea unor drepturi și libertăți fundamentale sau instituirea unui tratament discriminatoriu, în ceea ce privește obligațiile civice cu caracter general.

Aduc la cunoștința Senatului, în prim plan, inclusiv propria sa situație de ilegimitate democratică și care se răsfrânge în egală măsură, asupra întregului Parlament al României. Ilegitimitate survenită pe fondul în care Parlamentul României reprezintă rezultatul unor alegeri nedemocrate, în condițiile în care poporului român i-a fost restricționat prin lege internă, dreptul constituțional de a alege orice cetățean în care are încredere că îi reprezintă interesele, cetățeni care pot fi inclusiv din rândurile membrilor activi ai armatei. Aceasta fiind încă o consecință extrem de gravă la adresa democrației, rezultată din existența Secțiunii a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Secțiune care prin prevederea neconstituțională ce interzice militarilor activi să candideze la funcții de demnitate publică,  limitează în mod direct voința democratică a întregului popor român, constrâns să își aleagă reprezentanții în care are încredere, dintr-o arie de cetățeni restrânsă în mod artificial, urmare a unor legi interne cu caracter subversiv la adresa democrației.

Aduc în atenția dumneavoastră, a Senatului și în mod implicit, în atenția întregului Parlament al României, faptul că desființarea efectivă a pensiilor militare de către Guvernul României (acesta fiind efectul real al O.U.G. nr. 59/2017), în condițiile în care Guvernul României este desemnat de către coaliția politică din care faceți parte, a determinat promovarea în România, a unei doctrine politice deosebit de periculoase din punct de vedere democratic. Periculozitatea fiind aceea că formațiunea politică din care faceți parte, promovează o falsă egalitate în drepturi între cetățeni, respectiv doar în părți secvențiale. Element care determină înlocuirea democrației autentice, printr-o pseudo-democrație. Demonstrez acest element, prin referințe directe la pretextul uzitat de coaliția politică din care faceți parte și exprimat de guvern în motivația O.U.G. nr. 59/2017, conform căruia este necesar a fi afectate/desființate pensiile militare, întrucât acestea ar constitui „grave atingeri aduse principiilor echității și egalității de tratament”. Falsitatea pretextului fiind aceea că guvernul desemnat de coaliția politică din care faceți parte, aplică militarilor români principiile echității și egalității de tratament, în mod discreționar – respectiv doar la pensii, dar nu și în privința respectării drepturilor fundamentale și constituționale. Element care este inadmisibil într-o democrație autentică, unde nu există echitate și egalitate de tratament, aplicată doar „pe părți”.

Vă solicit, ca în dubla dumneavoastră calitate, respectiv de președinte al Senatului,  cât și de președinte al formațiunii politice ALDE, să luați notă asupra faptului că prezenta sesizare-notificare, reliefează o situație excepțională, care denunță nu doar  producerea unor grave atingeri aduse principiilor echității și egalității de tratament, ci și existența unor extrem de grave încălcări ale drepturilor și libertăți fundamentale și constituționale ale militarilor români. Elemente care se derulează în acest moment, sub autoritatea și responsabilitatea Parlamentului României.

Precizez faptul că am înaintat Guvernului României, precum și Camerei Deputaților, o sesizare-notificare cu aceleași cerințe precum în prezenta.

Menționez că în situația în care în termen de 20 zile de la luarea la cunoștință de către Senat, a conținutului prezentei sesizări-notificări, cerințele cuprinse în cursul acesteia nu vor fi soluționate printr-un act normativ, adoptat în mod independent de către Parlamentul României sau prin cooperare instituțională cu Guvernul României, voi considera că formațiunile politice care formează majoritatea în Parlamentul României și care au desemnat Guvernul României,  tolerează și încurajează cu rea intenție încălcările și restricționările de drepturi și libertăți fundamentale, precum și discriminările între cetățeni privind obligațiile civice cu caracter general.

Consider că termenul de 20 zile acordat pentru eliminarea din legislatie a aspectelor profund nedemocrate semnalate,  este mai mult decât suficient, în condițiile în care membrii Parlamentului din coaliția politică din care faceți parte, au dovedit o rapiditate extremă privind convocarea extraordinară pe timpul vacanței parlamentare. Convocare de rutină, efectuată în vederea îndeplinirii cadrului formal care să permită Guvernului României, să adopte  O.U.G. nr. 59/2017 care a desființat principiile de bază ale pensiilor militare de stat.  

Precizez că în situația nesoluționării pozitive a sesizării-notificării mele, voi acționa atât individual, precum și în cooperare cu alți cetățeni, atât în interiorul, cât și în exteriorul României, pentru denunțarea și combaterea prin orice metodă, a încălcărilor drepturilor și libertăților fundamentale și constituționale – interzise și/sau restricționate militarilor români de către autoritățile și instituțiile statului român, precum și pentru eliminarea oricărei discriminări între militarii pensionați și alți cetățeni - în ceea ce privește obligațiile civice cu caracter general. Toate aceste situații, fiind generate urmare a unor decizii și doctrine politice, extrem de periculoase pentru democrația autentică.

Anexez ca atașament, în formă sintetizată, prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, care încalcă militarilor români, exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale și constituționale și/sau le restricționeză, precum și acele prevederi care creează un tratament discriminatoriu între militarii pensionați și ceilalți cetățeni, în ceea ce privește obligațiile civice cu caracter general în situații de război/mobilizare/campanie.
 


Nume, prenume:                                                                                               Data:ANEXĂ

 Nume, prenume:                                                                                               Data: 

Difuzat: C.C.O.M. "R-26500 Elita"

44 de comentarii:

 1. Pas cu pas. Urmeaza sesizari catre CSAT si presedintie, dar si catre toate grupurile parlamentare din Parlament. Inclusiv catre cele ale minoritatilor nationale, care in mod evident ca nu si-ar dori vreodata sa li se aplice chiar lor, interdictiile de drepturi si libertati fundamentale mentionate.

  Ocazie cu care parlamentarii pot descoperi ca mai exista inca o minoritate in Romania, respectiv cea militara, unde drepturile si libertatile fundamentale sunt calcate in picioare, fara scrupule, de oricine.

  RăspundețiȘtergere
 2. User Iceparu, nu iti apare comentariul (iti spun alta data, din ce motiv), dar iti raspund aici.

  Sesizarile trimise oriunde, prin posta eletronica, inclusiv la institutiile statului, sunt inregistrate, primesti confirmare. Iar ulterior si o rezolutie. Prin urmare, ceea ce vezi in material, este doar un model pe care poti sa il copiezi si tu, sa il expediezi cu datele tale de identificare, la institutiile destinatare. Urmand ca si tu sa primesti un nr. de inregistrare si ulterior, o rezolutie.

  Ce sa iti mai zic? In 2011, cand ne-au atacat sectantii portocalii la pensii, am primit rezolutii, inclusiv de la CSAT sau de la CNCD. Un teanc de plicuri mari.

  Legat de organismele internationale pe care te bazezi. Ma faci sa rad. Pai ai organismele alea calare in tara ta. Sau tu crezi ca Ambasada SUA sau Cdm. NATO din Bucuresti, nu stiu ce se petrece? Cunosc foarte bine, insa baga capul in nisip, la fel ca in 2011. Stii de ce? Pt. ca banii tai de pensie, sunt mai valabili daca ajung in SUA, prin achizionarea a ... ceva, nici nu mai conteaza ce. Nu esti multumit sa pui umarul la bunastarea unei firme americane si tu?

  In cuprinsul sesizarii, este precizat ceva la sfarsit, legat de combatere "atât în interiorul, cât și în exteriorul României". Nu pot sa precizez ca acea combatere, exclude ... sesizari de rutina. Vei vedea in ... septembrie, ce inseamna si aceasta combatere.

  RăspundețiȘtergere
 3. Cel mai mare ignorant dintre toti ignorantii Romaniei este cetateanul Calin Popescu Tariceanu, care se pretinde a fi Presedintele Senatului! Acest individ isi pune slugile sa ignore orice mesaj, va asigur ferm de asta, sau sa le dea retur ori sa le respinga! Cunosc foarte bine marfa! La Dragnea mai merge, pentru ca e acelasi caracter, dar macar le citeste, va asigur de asta, si din toti politicienii pe el il urasc cel mai mult! El poarta responsabilitatea si toata vina de la pensiile militare! A trebuit pur si simplu sa-l pisez pe Dragnea si, probabil nervos, a trebuit sa-mi respinga niste mesaje, probabil fiind si foarte ,,tari,'' pe realitati crude si palpabile de l-au scos din tatani, ceea ce am si urmarit, pentru ca cu lugu lugu si sarumana nu mai mege sub nici o forma, vulgul mergand la perfectie prin atractie si curiozitate macar! Cine l-a votat pe acest ignorant, ipocrit si gretos de Tariceanu sa-si traga o tesla-n cofrag! Se merita, pentru ca acest individ ne considera niste jartele, la gretosul sau caracter! In viata mea sa nu mai aud de afemeiatul asta super egoist, super infumurat si super ignorant! La ceanga parpales din politica, mo! Cu Dragnea, poate confirma o chestie dura Tigrisor 2, pentru ca stie si ce i-am trimis! Mai ales ultima oara cand l-am scos din papuci!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Frână, omule!
   Îți vor bloca toți adresa ta de e_msil!

   Ștergere
 4. Va multumesc pentru aprecierile facute la adresa mea. Iar pentru a nu mai prosti oamenii, va rog sa cititi comunicatul casei de pensii din 12.10.2016, in care se specifica foarte clar, ca pe Legea 263 au scazut 6850 de pensii si nu 26500. "În acest sens, la nivelul instituţiei au fost întocmite toate buletinele de calcul pentru toţi pensionarii care au formulat cereri, iar până la această dată fiind verificate din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor legale 11.010 cereri, rezultând 6.850 pensionari care au de primit diferenţe şi 4.160 pensionari care nu fac obiectul prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi
  completările ulterioare".

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Si eu v-am spus tot foarte clar, sa nu mai puneti botul la toate comunicatele oficiale. Casa aceea de pensii, nu cumva este aceeasi casa de pensii din decembrie 2010-ianuarie 2011? Cand tovarasa generalita Lupu (pe atunci sefa DFC si implicit, a CPS), mintea public ca nu va scadea nici o pensie? Si au fost ... 30 000 de procese pt. scaderea pensiilor. Bine?

   Sau ati uitat imaginea asta groteasca http://militar.infomondo.ro/wp-content/uploads/2011/01/conducerea-DFC-sustinand-o-conferinta-de-presa-foto-M100-TV.jpg?

   V-as ruga sa va abtineti in scenarii de calcul. Nici macar nu conteaza nr. celor rasi in 2011, ci pur si simplu - ca acest lucru s-a intamplat. 26500 a fost cifra cel mai des vehiculata a celor ani, insumand militari din toate ministerele.

   In ultima instanta, nu mai mintiti prin ... invaluire. Comunicatul din 12.10.2016 NU spune ca au fost 6850 pensii diminuate in 2011. Ci doar ca vor fi returnate sume retinute in 2011, catre 6850 de pensionari rasi in 2011 si ... care au facut IN PREALABIL, cerere in acest sens. Asta nu inseamna ca cei 6850 care au depus cerere sunt toti cei rasi in 2011. Unii nu au aflat niciodata ca trebuie sa faca o astfel de cerere - de exemplu. Asa cum multi - printre care probabil si dumneata, habar nu au/ati avut ca intre 2011-2016. nici macar nu mai ati avut achitate pensii militare. Ci niste surogate contributive!

   Ștergere
  2. as vrea sa te injur, dar nu pot...servus !

   Ștergere
  3. @ Daniel Craciun 22 august 2017, 22:35. Pe cine?

   Ștergere
 5. Alo, onorabile Iceparu, vis a vis de onorabilul Gelu Olescu: Organismele internationale sunt doar orgasme spasmodice in defavoarea noastra! Adicatelea, popolar, sparcaieli scremute din cur...peni!...N-avem nici o sansa in fata acestor mafioti cu infratire internationala!

  RăspundețiȘtergere
 6. Ce am avut de spus am spus.Procedezi cum crezi de cuviinta.Am tot interesul sa ai succes si tocmai din acest motiv iti urez succes.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ice,
   Un demers trebuie să fie serios, prompt, f bine argumentat, echilibrata dar și ferm!
   De ce îl încurajezi sa trimită lucruri neserioase? Nu ajuta la nimic genul lui, ci mai mult strică!
   Ce, noi suntem circari ambulanți, comedianți de 2 bani?
   Ce urmează? Faza 2... Blesteme, acatiste, vrăji?

   Ștergere
  2. @ iceparu 22 august 2017, 20:06. Eu procedez exact cum am fost invatat de armata româna. Da, admit ca am invatat acest lucru si intr-o alta armata. Sa actionez, dar nu oricum, ci si ... eficient.

   Ștergere
 7. Am urmarit-o pe doamna ministru LOV la emisiunea lui Radu TUDOR de pe ANTENA 3.Cineva a mai inmuiat-o,nu mai este atat de vehementa impotriva pensiilor militare,iar intrebata de moderator ce se va intampla cu pensiile speciale,a spus clar ca cele militare intra sub jurisdictia ministerelor MApN ,si MAI si ca nu se pune problema de a mai umbla la ele.De dimineata se auzise ca premierul se intalneste cu reprezentantii sindicatelor din armata si politie.Oare o fi avut loc intalnirea?
  Oricum parea destul de morcovita...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Eu nu am urmarit-o. Insa mi se pare firesc ce s-a intamplat. La urma urmei, LOV a fost dur lovita de sistem si in mod implicit, eu zic ca are un oarece spirit de dreptate si ratiune. Ea a avut universul ei, si a vazut egalitatea, dar numai la pensii. Acum fiind si un pic informata, incepe sa vada egalitatea in intreaga ei ... hidosenie.

   Este clar ca LOV, in privinta pensiilor militarilor, nu a cunoscut niste chestii. Chestii prezentate in material. Si pe care acum le cunoaste si LOV. Garantat! Am vorbit un pic in dodii, dar cred ca este suficient pt. ... cunoscatori.

   Ștergere
  2. Gelu,
   Interesant de aflat cine i-a băgat în cap prostiile?...că de pus botul, l-a pus rapid!

   Ștergere
 8. Sugerez tuturor sa accepte metoda de a difuza cerere/ssizari, catre oricine are drept de decizie, sub forma cerintelor din acest material, precum si din cele 2 precedente. Pe scurt, nu mai vrem pensii speciale, dar vrem drepturi fundamentale.

  Cu informarea ca primele rezultate ... pozitive, au inceput sa isi faca aparitia. Cam firav, dar este ceva. Unii useri sesizand acest lucru.

  Nu ne imbatam cu apa rece si tocam pana la exasperare. Pana ce oricine intelege ca armatei ii sunt incalcate drepturile fundamentale, si ca noi stim bine ca acest lucru este interzis. Nu trebuie sa lasam deloc garda jos. O lasam numai daca ne ofera ceva in schimb, care sa ne convina, sa nu mai denuntam incalcarea drepturilor fundamentale.

  RăspundețiȘtergere
 9. Scuze pt. unele comentarii retinute, aparent fara motiv. Doar temporar, vor aparea si acele interventii. Exista un scop al temporizarii. Pe care mai mult ca sigur ca cei mai multi, il veti intelege. In esenta, nu trebuie deturnata atentia de la ... obiective.

  Fara scuze pentru cei 3 fraieri de ... diversionisti. In final, macar unul aproape ca a realizat ... cu cine se confrunta. Ceilalti 2 doar ... banuiesc. Eu le transmit ca in lupta asta invinge doar cine lupta ... drept!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pai....atunci să mai postez linkul, pt unul din ei?
   Să vadă singur cine este...azi, un culegător de folclor autentic a găsit și o baladă in zona Banatului...folclor autentic, deh!

   Ștergere
 10. Aceasta lege a pensiilor civile va fi mult taraganata ,deoarece trebuie sa aiba bani sa o aplice, ce am observat este ca nu a mai spus nimic de indexare conform actualei legi , asa ca sa vedem ce vor face cu indexarea pensiilor militare asa cum au lovit+o prin oug,.PAna la efectuarea ,trecerea prin parlament promulgarea acestei legi se va duce catre anul 2019 , o sa vedeti .

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Greșit...
   Alegerile prezidențiale așa și le construiesc...pe spumă!
   Numai lapte și miere pt cei care nu au muncit o zi...6400 fi ianuarie 2018!?
   Clar?

   Ștergere
 11. Cand mai sunt doar 7 zile pana la sfarsitul lunii, sindicatele militare, pensionari si activii din politie, s-au decis, dupa indelungi consultari, sa trimita o cerere comuna de primire in audientala Premier!
  Pe principiul, mai tarziu-mai cu folos, ei vor transarea situatiei tocmai de la unul dintre cei mai inversunati si manipulati (cred) dintre actorii politici!
  Gafa de incepatori.... Nu mai bine mergeau la Cretuleasca, Gadea, B. Chiriac &?
  Ce sa negocieze? Decuplarea pensiei militare de SF si SG nu pe veci, ci doar pe 10 ani?
  Sunt dusi cu capul sau fac joc de glezne?
  In cel mai fericit caz vor fi primiti de seful de cabinet!.... sau purtatorul de vorbe!
  Ah, kipurile markeaza pasii luptei sindicale....asta este deja o istorie cu finalul fracturat, intrcat a lipsit cuprinsul!
  Nu te duci sa ceri logica, dialog si respectarea principiilor de drept constitutional acolo unde se incalca toate acestea, in cel mai elocvent mod!
  Si ca sa nu fiu luat la oki si de ei....:
  Succes maximal!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Primul lucru ar trebui sa fie demiterea Fiolei Dusa cu Pluta!

   Ștergere
  2. @ Cornelius Flavius Ifrim 23 august 2017, 11:17. Este ca si cum ai demite pe puscasul 3, pt. ca comandantul sau a luat o decizie eronata.

   Ordonanta este a guvernului IN TOTALITATE. Deci, guvernul trebuie dizolvat IN TOTALITATE. Pe de alta parte, guvernul este executiv. Mai pe romaneste, guvernul este subordonat sefilor celor 2 formatiuni politice. Ordonanta NU ar fi putut adoptata, daca Dragnea si Tariceanu nu ar fi indeplinit formalitatile de rutina, privind convocarea Parlamentului in ... vacanta parlamentara.

   Prin urmare, conspiratia este totala. LOV este doar un pion. De la maharii PSD si ALDE, a plecat totul. De aceea, maharii respectivi au fost si ei somati sa intre in legitimitate si sa abroge Sectiunea a 3-a.

   De altfel, dumneata pari sa nu intelegi niste lucruri la nivel mai inalt. LOV nu i s-a sculat asa ca vrea ea egalitate la pensii. Nu! Este ca si in regimul Boc. Maharii au nevoie de lovele din niste contracte cu statul, macar comisioane. Vistieria fiind limitata, maharii au gasit solutia jafului: pensiile militarilor. Asa a fost si pe vremea lui Boc, cand era veselie mare la contracte cu statul, pe banii taiati din salarii si pensii. Asa este si acum.

   Ștergere
 12. Unde scrie in lege ca la actualizare se emit decizii noi. Eu am citit altceva

  RăspundețiȘtergere
 13. Stimate R 26500
  Eu vreau in buzunar pensie superspeciala -militara .
  Eu vreau o lege a salarizarii superspeciala pentru militari separata de LSU. Consider ca militarii nu pot fi pusi in balanta prin LSU cu niste civili care au trei luni de vacanta pe an si lucreaza 4 ore pe zi(vezi profesorii) sau cu cei de prin primariile comunale care incep serviciul pe la 9.00 si dispar din primarie pe la ora 14.00
  Si mai vreau generali cu coloana vertebrala care sa se impuna si sa-și apere cu/prin cuvânt de onoare subordonatii când sunt terfeliti de politicieni străpeziți și pițipoance trompete.
  Și mai vreau subordonati ai generalilor bine pregatiti din punct de vedere profesional ,moral si legislativ in stare sa dea replici pe masura sub temei legislativ celor care îi agreseaza si nu să se inroleze in spirit de turma în spatele unor ”iesiti in fata fara competenta necesară” si să depună cereri când legea nu prevede sau sa se inroleze în procese fara obiectul sesizarii stipulat in vreo lege.
  Doar ”fraierii” isi pot dori libertati cetatenesti cu caru si bataie de vânt prin portofele.
  Au mai obtinut unii cândva ”libertati cetatenesti” cu caru si au ajuns muritori de foame si fara locuri de munca .
  Semnat;
  Un alt fel de fraier

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ai trait degeaba pe pamant, din moment ce ai ajuns sa nu dai 2 bani pe drepturile si libertatile fundamentale. Din cauza unei astfel de ignorante, ni se intampla ce ni se intampla.

   Pt. ca acum esti/suntem in situatia: si cu portofelele goale prin magaria din OUG 59/2017 care ne-a inghetat un pic pensiile pe viata.

   Dar ... si atentie, nu stiu daca ai depasit 63 ani, eu nu. Asa ca tinand cont de situatia tot mai nasoala de la granitele de est ale Romaniei, eu si toti cei cu varsta sub 63 ani, mai suntem si in situatia de a fi brusc inhatati si trimisi pe front. Si ... surpriza. Iar ne reintalnim cu ... interzicerea de drepturi si libertati fundamentale. Asta inseamna ... ututi si la pensie si in activitate.

   Asa ca pt. mine in toata povestea asta, drepturile si libertatile fundamentale valoreaza mai mult decat orice altceva pe lume. Oricum, intri in segmentul unor militrai de scoala veche, care nu au stiut sa faca niciodata diferenta intre drept fundamental si obligatie de serviciu.

   Legat de incercarea ta de intoxicare. Eu stiu ca aparatul securistic de stat si de partid, doreste militari cu atitudine robotica. Si prost platiti - fara sa faca gat, si fara drepturi fundamentale - tot fara sa faca gat, si fara pensii militare - si iar sa nu faca gat. Adica ... disciplinat de prosti. Numai ca am evoluat si noi intre timp, si refuzam in mod disciplinat, sa mai fim ... prosti.

   Ștergere
  2. Eu as zice că subordonații generalilor, într-o țară normală sa fie specialiști militari, să cunoască DIU (Drept international umanitare), de care mulți nici nu au auzit și să poată stabili și impune ROZE (Regulile de angajare), că în orice armată!
   Dar, asta este doar într-o țară normală!
   Ghinion!

   Ștergere
  3. *ROE.... Scuze pt text predictiv, pe mobil!

   Ștergere
 14. Pt Dl Guiu Gheorghe
  Sunteti intr-o mare eroare de interpretare a unor prevederi legale. Se mai intampla, totul este sa nu faceti aprecieri deplasate si necuvenite, la adresa celor care va spun ca gresiti.
  Beneficiarii art.121/legea 223/2015 sunt numai o parte, sub 50% din cei care au pierdut la recalcularea pensiilor pe legea 119/2010+oug 1/2011.
  Motivare:
  1. Recalcularea boc s-a facut concomitent cu aplicarea unor prevederi legale la 30% din pensionarii militari, date de tariceanu, care toate au condus la cresterea drepturilor de pensie. Acesti pensionari n-au avut cum sa-si dea seama pe baza caror prevederi legale, le-a scazut s-au crescut drepturile de pensie. Daca doriti detalii, consultati primul interviu si singurul adevarat, a figurii de trista amintire: gl lupu, in Observatorul Militar.
  2.ca sa beneficiezi de prevederile art 121/legea 223/2015 trebuia si sa ai calitatea de pensionar militar in decembrie 2010 si ianuarie 2016. Toti camarazii nostrii, pensionari militari, care s-au ridicat lw ceruri, incepand cu 01/01/2011 pana la 31/12/2015 chiar daca au pierdut la recalcularea boc, n-au avut cum sa-si mai ceara drepturile pe art.121. Estimez nr lor la cateva mii. Nici urmasii lor , beneficiari ai pensiei de urmas, n-au putut sa ceara drepturi pe art 121 pt ca in decembrie 2010 n-au avut calitatea de pensionari.
  3. Si eu cunosc multe cazuri de pensionari militari care au anumite drepturi pe art 121, dar din necunoaste si ignoranta, n-au cerut aceste drepturi.

  RăspundețiȘtergere
 15. In textul petitiei de aici, https://petitieonline.net/petitie/49500146 , exista argumente de actualitate care ar putea fi valorificate pozitiv.

  Petitie: "Stop discriminării militarilor români! Stop persecuţiei politice şi încălcării drepturilor fundamentale ale omului în România!"


  Către: Parlamentul României; Guvernul României; Preşedinţia României; Consililul Suprem de Apărare a Ţării; Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării; Curtea Constituţională a României; Instituţia „Avocatul Poporului”; Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului - O.A.D.O. (ISHR România);Organizaţia Internaţională a Drepturilor Omului - O.I.D.O.; Europarlamentarii români;

  To: NATO Parliamentary Assembly; The Embassies & Consulates of NATO-Countries in Romania; The European Organisation of Military Associations - EUROMIL; European Commission; European Parliament;Court of Justice of the European Union; The Council of Europe; European Court of Human Rights; Mr. Nils Muižnieks - Commissioner for Human Rights by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe;Venice Commission; International Society for Human Rigths (ISHR); The Congress of the United States;United Nations Human Rights Council; International Criminal Court.

  Sursa: https://petitieonline.net/petitie/49500146


  RăspundețiȘtergere
 16. L-am văzut si pe Valnei pe A3 ieri la Grecu s-prezentat ca un papagal cică pensia sa nu depășească salariu Bine mai, tu nici acum nu știi modul de calcul.Ar trebui sa susțină mărirea pensiilor mt si polițiștilor de trei ori in raport cu cele actuale pentru sacrificiile din timpul activității Daca așa susține PDv in fata altor organe m-am convins..

  RăspundețiȘtergere
 17. Se anunță proteste de amploare în toată țara după ce ministrul justiției a spus că are în vedere adoptarea unor Legi în ceea ce privește Justitia.
  O fi bine,o fi rău?
  Vine vremea discounturilor?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu vor fi....pt că organizatorii au ieșit la pensie, unii, ceilalți au fost loviți la pensie și salarii...

   Ștergere
 18. 1 august Ziua Medicinei Militare PROTESTULl UNUI MEDIC MILITAR R,SORURI O BARAT Am servit medicina militara 44 de ani ca la recalcularea pensiei la situatia de la litera g *să constat o discriminarea continua. Rog fostii colegi ofiteri medici sa confirme sau să infirme daca li s-a aplicat sporurile legale 1,SPOR PENTRU RESPOSABILITATEA MEDICALA 10 % SE ADAUGA LA COEFICIENTUL DE FUNCTIE 0,1 SI O CLASA DE SALARIARE 2,SPOR PENTRU CONDITII VĂ TĂMĂTOARE SI STESANTE PENTRU INTREG PERSONALUL CARE LUCRA LA CABINETELE MEDICALE DIN UNITATILE MAPN,MI,SRI-INFIRMERII 3 IN ANUL I999 AM OBTINUT PRIN EXAMEN UN TIITLU PROFESIONAL DE MEDIC PRIMAR NU AM PRIMIT NICI O MARIRE LA FUNCTIE , 4,SPORUR DE PREVENTII DE 11% ERAM SI ERAU SI FOCARE DE EPIDEMII ,CONSEMNAT LA DOMICILIU PENTRU CAZURIDE URGENTA SI NU ERAU PUTINE LT COL DR MEDIC PRIMAR BUDAU V PUIU GHEORGHE DEVA STR MIHAI EMINESU BL 21 SC2 ET,2 AP 16 CP330031 JUDETUL HUNEDOARA CNP 1520512201000 MANDAT22551250 MOBIL 0723854485 CINE MA POATE LAMIRII

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Domnule lt.col. med. pr.,
   Ar trebui să aveți sporurile pe care le-ați avut in activitate!
   Dpv al meu ceea ce ați scris referitor la sporuri, fac parte din sporurile permanente, girate de însăși profesia și funcția avută de dv. în activitate!
   Acum, ce să zic, nu prea sunt obișnuit cu aceste sporuri, nu am făcut obiectul, dar aveam cunoștință de ele!
   Sunteți nemulțumit faceți imediat contestație pt octombrie G, explicând și argumentând aceste sporuri profesionale, care erau înscrise la începutul anului sau la dobândirea lor in OZU!

   Ștergere
  2. *sporurile de la pct. G;
   -de asemenea, consider ca trebuie sa instiintati si DMed, ca structura profesionala, sub coordonarea profesionala careia ati muncit in activitate, dat fiind faptul ca, pe linie profesionala ati respectat si ordinele sefului acesteia, iar sporurile, mai sus amintite, au izvor si aviz obligatoriu si din partea acesteia!

   Ștergere
  3. Alo doctore Budău.
   Te poate lămuri doar adeverinta de salararizare obtinuta de la arhiva care detine documentele de salarizare a unitatii din care ai facut parte.
   Daca in adeverinta pe care o vei obtine de la arhivă se regasesc în cele sase luni alese ca baza de calcul a pensiei și elementele salariale pe care le invoci atunci acestea trebuie sa se regaseasca in decizia de pensie daca nu cumva unele sunt sub incidenta art 40 din OG 57/2015.
   Daca aceste elemente nu se regasesc in adeverinta de salarizare pentru cele 6 luni alese înseamna ca acele sporuri nu au fost contabilizate la salarizare in cele sase luni alese ca atare nu poti beneficia la pensie de ele.
   Cuantumul pensiei se calculeaza functie de veniturile realizate pe statul de plata si nicidecum functie de ce s-a nominalizat in OZU nr 1 ,etc .
   Ca atare cere urgent adeverinta de salarizare de la unitatea de arhiva care detine statele de plata (singura in masura sa-ti elibereze o adeverinta ”conforma cu originalul” pe care sa o poti folosi intr-un eventual litigiu cu CSP) si apoi actioneaza în consecinta daca cumva g-urile figureaza pe adeverinta si nu au fost luate în baza de calcul.
   Daca g-urile nu figureaza în adeverinta de salarizare în cele 6 luni alese nu ai nicio posibilitate sa ataci decizia .
   Te poti eventual rafui în instanta cu cei vinovati (cadristi ,finantisti,etc din unitatea din care ai facut parte) de netraducerea in statele de plata a nominalizarii acestor sporuri în OZU ,etc.
   În acest sens poti sa ceri arhivei o adeverinta si cu preverile OZU în acest sens.
   Oricum slabe sanse atâta timp unele drepturi nereclamate in timp de 3 ani se prescriu.

   Ștergere
  4. T3,
   În afară faptului că adopți un mod de adresare dincolo de familiar, daca ai auzit de un drept financiar, fără a fi înscris pe OZU, să-mi zici și mie, că-ți dau o bere 🍺...la pet!

   Ștergere
  5. @ Mares
   Legea 223 cu art 40 din OG 57 completata cu M25 prevede acordarea drepturilor de pensie doar functie de drepturile salariale specificate in adeverintele de salarizare pe cele 6 luni alese ,drepturi salariale extrase din statele de plata ale unitatilor respective.
   Nicidecum nu se acorda drepturi de pensie cf L223/M25 cf inscpritiilor din OZU nematerializate in statele de plata ale unitatii.
   Este adevarat ca în OZU se consemneaza in baza unor dispozitii ale legilor ,ordinelor ,etc toate drepturile banesti ,etc de care beneficiaza personalul insa daca aceste consemnari nu au finalitate în RON in statul de plata aceste drepturi nu pot fi contabilizate ca venituri in baza de calcul a pensiei.
   Asa ca nu este exclus ca din varii motive un drept financiar specificat în OZU sa nu aiba finalitate in statul de plata.
   Ca atare l-am indrumat pe d-nul doctor sa ceara adeverinta de salarizare pe cele 6 luni alese sau ultimii cinci ani de activitate de la unitatea de arhivă apoi functie de adeverinta sa actioneze in consecinta.
   CSP nu are nicio obligatie sa calculeze/actualizeze pensia d-nului doctor functie de ce scrie în OZU si nematerializat în statul de plata.
   Pentru asta se poate judeca cu vinovatii din unitate in solidar cu mapn daca termenul de prescrisptie nu a trecut.
   @ mares
   Pe aceeasi idee cândva te-am atentionat sa deschizi actiune in instanta privind acordarea ajutoarelor.
   Vezi ca anexa ”ordine publica si siguranta nationala” la L 153/2017 (LSU) reîmprospăteaza la art 62 un mai vechi principiu de drept privind prescriptia unor drepturi financiare.

   Ștergere
  6. Multumesc domnului IULIAN MATRE SI tigri 3 VOI ACTIONA CONFIRM SFATUEILOR PRIMITE,PENTTRU CA PROTESTUL TREBUIE FINALIYAY SI SI ACTIUNE,AS DORI SFATUL lui emilian 138 medic militar pensionat si analiya dotdeeana pertinenta a domnului Trofin,EVENTUAL MEDICILOR PRIVIND SPORURILE DELA LITERA -g* .cu stima

   Ștergere
  7. Tu îmi spui noutăți? Sau ții lecții de teorie?
   Categoric că toate de materializează în fise, state de plata, dar au la baza OZU!...privind sporuri, gradații...indemnizații, etc! Cel puțin în MApN!
   Pt ajutoare....mă judec cu SMG! Indiferent de rezultat....

   Ștergere
 19. Toti politicienii m-au mintit, poporul e invidios pe mine ca mi,am aparat tara, am cules recoltele tarii care au ajuns pe masa aceluiasi popor, asociatiile militare nu vor, nu pot, nu stiu, ori au ordin, sa (nu)faca un partid al SNAOP,deoarece simt nevoia sa cred in ceva sau cineva ma fac regalist.Nu stiu cum este ca am fost comunist dar promit ca studiez si invat.De cat sa ma plec in fata unui parlamentar de auto ,padurar,secretara mai bine ma plec in fata Custodelui Coroanei Regale cu sage albastru.Si daca candideaza la presedintie are votul meu.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Tu crezi că într-o monarhie constituțională am fi fost supuși unui asemenea tratament?
   Poți găsi un singur exemplu în istorie?

   Ștergere

Acest blog nu este destinat pentru rating, ci sustinerii drepturilor militarilor de cariera, activi si in rezerva. Fiind vorba de o categorie profesionala ignorata si persecutata atat legislativ, cat si politic - in mod continuu incepand cu anul 2011, comentariile indecente nu isi au rostul! Rugam a nu lua in seama comentariile unor useri precum Cezar sau Adrian (Bontas), intrucat au probleme grave la mansarda!