miercuri, 9 decembrie 2015

Este oficial! Prin decizia Guvernului "Perciunaților", din pensiile militare de stat nu va mai ramane decat titlul! Rusii serbeaza deja evenimentul!

Documentul oficial este in curs de dezbatere chiar in aceste momente le Guvern. Are titlul "Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătitdin fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unelemăsuri fiscal-bugetare". Documentul poate fi descarcat de aici - este primul document. 

Trebuie sa va informam asupra catorva aspecte. Acest tip de ordonante de urgente sunt emise anual de toate guvernele, incepand din anul 2011 pana in prezent. Prima astfel de ordonanta a fost emisa de Guvernul Boc, iar ultima de Guvernul Ponta. Caracteristica comuna a acestor ordonante este aceea ca statul roman loveste sistematic in drepturile financiare ale cetatenilor acordate in baza unor legi, prin diverse teripuri cum ar fi: blocarea legilor favorabile cetatenilor, reducerea drepturilor respective pana la disparitia lor completa, tergiversarea termenelor de acordare a unor drepturi pana la disparitia din viata a cetatenilor beneficiari etc. 

Cu toate acestea, niciun guvern de dupa anul 2011 guvern NU a indraznit sa se atinga de drepturile de pensii ale cetatenilor prin astfel de ordonante. Se intampla acum, tinta o reprezinta exclusiv drepturile de pensie ale militarilor si politistilor. Acordate in baza unei legi, respectiv a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, lege care astfel a murit inainte de a se naste, fara a mai apuca macar sa intre in vigoare! Armata Federatiei Ruse serbeaza deja evenimentul!
 
  CITIȚI AICI INCEPAND CU PAGINA NR. 26!


  • având în vedere că Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat intră în vigoare la 1 ianuarie 2016 și luând în considerare faptul că în textul acesteia există prevederi arbitare în interpretare care pot determina diferenţieri de tratament aplicabil pensionarilor în etapa de stabilire, recalculare şi/sau actualizare a pensiilor militare de stat,
  • ținând cont că, în condițiile nedoptării măsurilor de modificare și completare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, este imposibilă emiterea normelor juridice de rang inferior și există riscul apariţiei unui nou val de litigii de anvergura celui din anii 2010 – 2012,  Art. 36 - Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează: 
   
  1. Articolul 22 se abrogă.
   
  2.  La articolul 25, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
   
  ,,(1) Constituie vechime pentru stabilirea pensiei militare de stat în condiţiile art. 16-18 şi art. 32 şi perioadele recunoscute ca vechime în serviciu, vechime în muncă, stagiu de cotizare sau perioade asimilate în condiţiile legii, până la data intrării în vigoare a prezentei legi.”
  3. La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
   
  „(1) Pentru militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care la data trecerii în rezervă sau a încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc condiţiile de acordare a unei pensii prevăzute la art. 14 lit. a) şi b), deschiderea dreptului la pensie se efectuează mai întâi de către sistemul în care îndeplineşte condiţiile cumulative de pensionare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 19.”
   
  4. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „Art. 28. - (1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a) - c), în care nu se includ:
  a) diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare sau transfer;
  b) compensaţiile lunare pentru chirie;
  c) valoarea financiară a normelor de hrană şi alocaţiile valorice de hrană;
  d) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de
  protecţie a muncii, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament;
  e) primele şi premiile, cu excepţia primelor de clasificare, de specializare şi de ambarcare pe timpul cât navele se află în baza permanentă;
  f) indemnizaţiile de instalare şi de mutare, precum şi sumele primite potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;
  g) contravaloarea transportului ocazionat de efectuarea concediului de odihnă, precum şi a transportului la şi de la locul de muncă;
  h) plăţile compensatorii şi ajutoarele la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie;
  i) compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat;
  j) restituiri şi plăţi de drepturi aferente altei perioade de activitate
  decât cea folosită la stabilirea bazei de calcul;
  k) majorările/stimulările financiare acordate personalului pentru gestionarea fondurilor comunitare, precum şi a împrumuturilor externe contractate sau garantate de stat;
  l) drepturile salariale acordate personalului didactic salarizat prin plata cu ora și drepturile salariale acordate pentru efectuarea orelor de gardă de către personalul medico-sanitar;
  m) sumele încasate în calitate de reprezentanţi în adunările generale ale acţionarilor, în consiliile de administraţie, în comitetele de direcţie, în comisiile de cenzori sau în orice alte comisii, comitete ori organisme, acordate potrivit legislaţiei în vigoare la acea dată, indiferent de forma de organizare sau de denumirea angajatorului ori a entităţii asimilate acestuia;
  n) drepturile specifice acordate personalului care a participat la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român;
  o) sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale acordate şi personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzute în Anexa nr. II – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Învăţământ” şi în Anexa nr. III – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate” la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  p) alte venituri care, potrivit legislaţiei în vigoare la data plăţii, nu reprezintă drepturi de natură salarială sau asimilate salariilor.
  (2) Pentru militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special pensionaţi în condiţiile art. 19, 26 şi 38, baza de calcul utilizată pentru stabilirea pensiei militare de stat este cea prevăzută la alin. (1), actualizată la data deschiderii dreptului la pensie.
  (3) Actualizarea prevăzută la alin. (2) se face la deschiderea drepturilor de pensii ca urmare a majorării soldei de funcţie/salariului de funcţie şi soldei de grad/salariului gradului profesional, deţinute la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu.
  (4) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat pentru perioadele în care personalul s-a aflat în misiune temporară sau permanentă în străinătate este cea prevăzută la alin. (1) sau (2) corespunzătoare funcţiei militare/de poliţie/de penitenciare pe care este încadrat în ţară sau, la alegere, media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate anteriori plecării în misiune, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie.
  (5) Pentru personalul care a fost detaşat în afara instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, la determinarea bazei de calcul folosite pentru stabilirea pensiei militare de stat conform alin. (1), se utilizează salariile lunare corespunzătoare funcţiei exercitate, la care se adaugă drepturile de soldă/salariu plătite de instituţiile din care aceştia au fost detaşaţi.
  (6) La determinarea bazei de calcul folosite pentru stabilirea pensiei militare de stat conform alin. (1), pentru perioadele în care personalul a exercitat o funcţie de demnitate publică se utilizează media drepturilor salariale lunare corespunzătoare funcţiei exercitate. În cazul personalului suspendat ca urmare a exercitării unei funcţii de demnitate publică, se poate utiliza, la alegere, media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate anteriori datei suspendării.
  (7) Pentru soţul/soţia, militar, poliţist sau funcţionar public cu statut special, aflat/aflată în concediu fără plată pentru a-şi urma soţia/soţul trimisă/trimis în misiune permanentă în străinătate, în ultimii 5 ani anteriori îndeplinirii vârstei standard de pensionare, se utilizează ca bază de calcul media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, la alegere, din ultimii 5 ani de activitate anterior intrării în concediu fără plată, actualizate la data deschiderii
  drepturilor de pensie.
  (8) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei de urmaș, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condițiilor pentru obținerea unei pensii este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază de către susținător în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea beneficiarilor pensiei de urmaș.
  (9) În situaţia în care titularul/susţinătorul nu a realizat venituri cel puţin 6 luni consecutive, baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei o reprezintă media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază de către titular/susţinător în lunile de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, actualizată la data deschiderii drepturilor de pensie.
  (10) Alegerea perioadei care se ia în considerare la stabilirea bazei de calcul a pensiei militare de stat se poate face o singură dată.
  (11) La determinarea soldelor/salariilor lunare brute nu se au în vedere dispoziţiile Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare.”
   
  5. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „Art. 29. - (1) Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel:
  a) militarii, polițiștii şi funcționarii publici cu statut special, cu vechime cumulată conform art. 3 lit. f) de cel puțin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul prevăzută la art. 28;
  b) pentru fiecare an care depășește vechimea prevăzută la lit. a), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28.
  (2) De pensie de serviciu beneficiază şi militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special în condițiile legii cu o vechime cumulată de până la 25 ani, cuantumul pensiei fiind diminuat cu 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28 pentru fiecare an care lipseşte din această vechime.
  (3) Cuantumul pensiilor militare de stat stabilite în baza prevederilor art. 19 şi 26 se determină proporţional cu numărul anilor de vechime în serviciu, la care se adaugă sporurile prevăzute la art. 24, în raport cu vechimea prevăzută la alin. (2).”


  6. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:
  ,,Art. 30 - Pensia stabilită, recalculată și actualizată în condițiile prezentei legi, nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28.”
   

  7. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  „(1) Cota de contribuţie individuală la bugetul de stat este egală cu cota de contribuţie individuală de asigurări sociale. Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale o reprezintă solda lunară brută/salariul lunar brut, iar în situaţia în care aceasta este mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, contribuţia individuală la bugetul de stat se calculează în limita acestui plafon.”
   

  8. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  „(3) Termenele de declarare şi de plată a sumelor reprezentând contribuţiile individuale la bugetul de stat sunt cele prevăzute de legislaţia fiscală pentru declararea şi plata contribuţiilor de asigurări
  sociale.”
   

  9. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  „(1) Beneficiază de pensie de invaliditate, în condiţiile prevăzute la art. 32 lit. a), şi elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, cu excepţia celor din învăţământul liceal, care şi-au pierdut cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza activităţii desfăşurate în aceste instituţii.
  (2) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), baza de calcul pentru stabilirea pensiei o reprezintă solda de funcție minimă corespunzătoare primului grad militar/profesional din cadrul corpului pentru care se pregătește.”
   

  10. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „Art. 39. - (1) Cuantumul pensiei de invaliditate se stabilește conform prevederilor art. 29 şi art. 30.
  (2) Vechimea utilizată pentru calculul pensiei de invaliditate se stabilește potrivit prevederilor art. 23 - 27.
  (3) La suma procentelor cuvenite pentru vechimea cumulată se adaugă, pentru fiecare an potențial, până la realizarea vechimii de 25 de ani prevăzută la art. 16 alin. (1) lit. b), următoarele procente:
  a) 1% pentru invaliditate de gradul I;
  b) 0,8% pentru invaliditate de gradul II;
  c) 0,6% pentru invaliditate de gradul III.”
   

  11. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „Art. 40. - Pentru invaliditatea survenită ca urmare a unor acțiuni specifice, din cauza unor accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul și din cauza serviciului sau a unor misiuni şi operații în afara teritoriului statului român, militarii, polițiștii şi funcționarii publici cu statut special beneficiază de o pensie egală cu baza de calcul prevăzută la art. 28, dacă aceasta este mai avantajoasă decât o altă categorie de pensie la care au dreptul.”
   

  12. La articolul 55, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
  „(1) Urmaşii militarilor, poliţiştilor ori funcţionarilor publici cu statut special în activitate sau în rezervă, mobilizaţi sau concentraţi în unităţi militare, decedaţi ca urmare a unor acţiuni specifice, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza serviciului sau a unor misiuni şi operaţii în afara teritoriului român, beneficiază de o pensie de urmaș egală cu baza de calcul prevăzută la art. 28.”
   

  13. La articolul 60, alineatul (2) se abrogă.
   

  14. La articolul 64, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
  „Art. 64. - (1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa de pensii sectorială, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii la casa de pensii sectorială competentă.”
   

  15. Articolul 70 se abrogă.
   

  16. La articolul 76, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
  „(2) Soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, poate cumula pensia cu venituri din activităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea din urmă nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.”
   

  17. La articolul 88, litera i) se abrogă.
   

  18. La articolul 92, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  „a) nerespectarea metodologiei şi a criteriilor de încadrare în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii de muncă;”
   

  19. Articolul 94 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „Art. 94 - Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 92 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 93 se fac de către organele de control ale instituţiilor din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate națională".

  20. Articolul 108 se modifică și va avea următorul cuprins:
  ,,Art. 108 – Pentru militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special care au plătit contribuție la Fondul pentru pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget la stabilirea, recalcularea sau actualizarea pensiei militare se acordă un spor de:
  a) 3% pentru o vechime a contribuției între 5-15 ani;
  b) 6% pentru o vechime a contribuției între 15-25 ani;
  c) 9% pentru o vechime a contribuției peste 25 de ani.”
   

  21. Articolul 109 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „Art. 109 - (1) Pensiile militarilor, polițiștilor şi funcționarilor publici cu statut special recalculate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, revizuite în baza Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranță națională, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările și completările ulterioare, cele plătite în baza Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranță națională, cu modificările ulterioare, precum şi pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare, devin pensii militare de stat și se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie și baza de calcul stabilită conform prevederilor art. 28, actualizată conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  (2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele ale căror drepturi de pensie se recalculează potrivit dispoziţiilor alin. (1) depun cerere pentru alegerea perioadei în vederea determinării bazei de calcul prevăzute la art. 28. În situaţia în care nu depun cerere în acest sens, recalcularea se face, din oficiu, în raport cu baza de calcul aferentă ultimelor 6 luni de activitate desfăşurată în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special.
  (3) Recalcularea pensiilor prevăzută la alin. (1) se realizează în termen de maximum 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  (4) Pensiile recalculate potrivit alin. (1) se cuvin începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.
  (5) Pensiile prevăzute la alin. (1) pot fi recalculate, în condițiile prezentei legi, și în situația depunerii de documente nevalorificate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, iar drepturile de pensie astfel recalculate se cuvin începând cu luna următoare depunerii documentelor
  și se acordă în termen de cel mult 24 de luni de la data înregistrării cererii la casa de pensii sectorială competentă.
  (6) Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform prevederilor alin. (5), precum şi cele realizate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi se valorifică în sistemul public de pensii.
  (7) Procedura de recalculare prevăzută la alin. (1) și termenul de emitere a deciziei se stabilesc prin ordinul prevăzut la art. 60 alin. (4).”
   

  22. La articolul 110, alineatele (1), (2), (4) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „(1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special stabilite în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, devin pensii militare de stat şi se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în termen de maximum 24 de luni de la intrarea în vigoare a acesteia, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie și baza de calcul stabilită conform prevederilor art. 28, actualizată conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  (2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele ale căror drepturi de pensie se recalculează potrivit dispoziţiilor alin. (1) depun cerere pentru alegerea perioadei în vederea determinării bazei de calcul prevăzute la art. 28. În situaţia în care nu depun cerere în acest sens, recalcularea se face, din oficiu, în raport cu baza de calcul aferentă ultimelor 6 luni de activitate desfăşurată în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special.
  ....................................................................................................................
  (4) Pensiile recalculate potrivit alin. (1) se cuvin începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.
  ....................................................................................................................
  (8) Procedura de recalculare prevăzută la alin. (1) și termenul de emitere a deciziei se stabilesc prin ordinul prevăzut la art. 60 alin. (4).”
   

  23. Articolul 111 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „Art. 111. - În situaţia în care se constată diferenţe între cuantumul pensiilor stabilit potrivit prevederilor art. 109 sau art. 110 şi cuantumul pensiilor aflate în plată se păstrează în plată cuantumul avantajos beneficiarului.”
   

  24. Articolul 122 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „Art. 122. - În termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele cărora li se deschide dreptul la pensie pot opta, o singură dată, pentru modul de calcul al pensiei în baza prezentei legi sau pentru cel prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.”
   

  25. După articolul 122 se introduce un nou articol, art. 1221, cu următorul cuprins:
  „Art. 1221. - În aplicarea prezentei legi pot fi emise norme aprobate prin ordin comun al ministrului apărării naționale, ministrului afacerilor interne şi directorului Serviciului Român de Informaţii.”

   

  SI CU ASTA, CONDOLEANTE LEGII NR. 223/2015 PRIVIND PENSIILE MILITARE DE STAT!

235 de comentarii:

 1. Care-i surpriza in ceea ce spui ...nu ai intuit deznodamantul ??
  Nici atunci cand ..ma injurai pe mine ....???

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Un lucru este foarte clar din pacate..am mai spuso !!
   Participarea in ,,teatre" (cum se exprima impropiu unii )...nu a dus si nu duce la ..profesionalizarea armatei !
   Atata timp cat activitatile desfasurate ..sunt de nivel ..comandat de grupa ...treaba-i clara !!
   Din nenorocire cu aceasta MAROTA se iluzioneaza si ,,,micii si foarte micii "..factori de decizie in domeniul Apararii Nationale !!
   ,,Avem militari instruiti in situatii de razboi ..bla -bla ...
   Neicusorule ...toti astia cu un AKM-47M..in mana si cu fata data cu ..crema negra ...vor fii SPULBERATI in cateva ore de 2 avioane ...un Tanc si un Lansator Tip Katiusa ....
   Daca mai este Armata ...este ce care mai rezista prin Tara ..cea care a mai dosit ceva guri de foc si blindate ..ATENTIE....
   Atentie ..NU AM GRESIT NICIODATA IN APRECIERI ....m-am plictisit sa tot am dreptate ...

   Ștergere
  2. Ba da! Era acelasi oricum si in varianta originala a L. 223/2015! Contributiva in plata si drum bun!

   In schimb, tu NU ai intuit ca L. 223/2015 NU se putea aplica in veci celor pensionati pana in 2011. Dovada este paradoxal, chiar in acest rahat de OUG, care face aplicabil Art. 109. Numai ca NU ne mai foloseste la nimic din moment ce au hacuit baza de calcul.

   Ștergere
 2. SPORUL PREVAZUT LA ART.108 SE ADAUGA LA BAZA DE CALCUL SAU LA PENSIE ?
  PROCENTUL DE 85% DIN BAZA DE CALCUL CUPRINDE BONUSUL DE LA ART.108?
  MULȚUMESC ANTICIPAT.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Rugaminte! Sa lasam orice calcul! Devenim si mai penibili. Ce sa iti mai calculezi cand orice rezultat este sub contributiva de acum! Pe care "perciunatii" ne-o lasa de mila in plata sa vedem ce baieti buni sunt ei!

   Ștergere
  2. Pe ce va bazati cand afirmati ca pensia militara va fi mai mica decat cea contributiva? In cazul meu, pensionat in 2011 cu stagiu complet si cu 49 ani cumulati ca vechime, cuantumul va creste cu vreo 2.100 lei (fara a socoti majorarea aia de pana la 15% de la art. 28 din Legea nr. 223/2015). Asta dupa datele pe care le am pana acum. Si oricum, se mentine in plata pensia favorabila, nu scade nimic.

   Ștergere
 3. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 4. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 5. ACUM SE VEDE CONTRIBUITIA DL. OPERA.
  A ADMIS GUVERNULUI BOC SA INTERVINA ȘI SA DESFIITEZE PENSIILE MMILITARE.
  ATUNCI TREBUIA SA DEMISIONEZE.
  MAI MULT A ASCULTAT DE BASE ȘI A REALIZAT UN RAPORT ÎN FAVOAREA MULTUMITILOR, PT. A EVITA UNELE MANIFESTATII DE STRADA .
  S-A ADEVERIT CA NU IESE FUM .....

  RăspundețiȘtergere
 6. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 7. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. sustin aceasta afirmatie. oricum eu unul o atat in instanta aceste nedreptati. sunt curios cati tari in gura de pe aici o sa lupte si de acum in colo ..sau sunt ocupati iar cu calcule..RUSINE

   Ștergere
 8. Olescule ,ti s-a parut putin 80% din grad si functie si acum primesti 65%,ceeace s-ar putea sa fie mai putin si decat contributeala.Interesant de stiut daca se mai primesC si cei 20% de la rabdarea magarului.Plang de mila activilor care nu au dreptul nici sa vocifereze.SPERANTA ESTE LA POLITISTI.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Batrane! Uite care este faza si sa o lamurim pe aia dreapta! L. 223/2015 asa cum este acum este PERFECTA, DAR ESTE SI PERFECT INAPLICABILA ca termen celor pensionati inainte de 2011. Deci, noi eram oricum destinati sa ramanem cu contributiva. Asta o stie orice jurist. Deci L. 223/2015 ERA INAPLICABILA CELOR PENSIONATI PANA IN 2011. IAR DOVADA CEA MAI BUNA ESTE CA ACUM AU au modificat Art. 109, astfel incat sa fim si noi acoperiti de lege.

   Aceasta OUG face insa zob procentul de 80%. Deci NU ne mai incalzeste cu nimic nici Art. 109, CHIAR DACA NE-AU DAT TERMEN, ca tot la contributiva de acum ajungem in urma recalcularii.

   Ce alte cuvinte, noi, cei pensionati anterior anul 2011, eram FUTUTI oricum prin imposibilitatea aplicarii legii, iar acum suntem la fel de FUTUTI intrucat desi avem termen de recalculare, acum NU ne mai foloseste la nimic intrucat au scazut baza la 65%.

   In ambele variante, noi fiind destinati sa ramanem tot cu contributiva in plata!

   Daca NU ai inteles chestia asta elementare, NU ai inteles nimic.

   Ștergere
  2. OLESCULE,nu-i asa.De bine de rau noi ramanem pe 241(sa-i,multumim hulitului de Ponta ) ,lucru care chiar daca nu este perfect este totusi de bine.Daca mai primim si un 5% realizam mai mult decat 65%.Subsemnatul iesit la pensie pe decretul lui Ceausescu,colonel,sef de birou, cu o vechime efectiv ca militar de 31 ani si perioada de contributie la pensia suplimentara de 28 ani initial am primit pensie in valoare de 893787 lei la nivelul lui 1997.Intelegi ca atunci cand a a aparut legea 164 eu trageam targa pe uscat?In sfarsit incepand cu 2009 am simtit si eu ca traiesc .Modificarile la 223 lovesc in activi si ei nu pot sa miste in front.Din aceasta cauza afirm ca speranta ramane in politisti si noi astia batrani.Daca noi suntem curve si stam cu mainile in buzunare e de rau.

   Ștergere
  3. Corect. Ai facut o descriere perfecta a situatiei, care e ... maro!

   Ștergere
 9. Pana la urma ce mai ramane in baza asta de calcul? Cine poate sa ne ajute si sa enumere toate componentele? cu multumiri.

  RăspundețiȘtergere
 10. Si cu pensia civila de dupa trecerea in rezerva cum mai ramane? Se mai plateste sau dispare cu totul ?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pensia militara este cea care rezulta din calcule, pentru anii munciti ca si civil se calculeaza separat o suma proportionala perioadei de contributie. Pensia va fi alcatuita din insumarea celor 2 cuantumuri - unul cat vine de la casa de pensii sectoriala a MApN, unul cat vine de la casa de pensii a civililor.

   Ștergere
 11. Mă cînd vă spunea avianyc sa stati dracului linistiti ,sa nu mai umpleti blogurile si tîrgul cu calcule de pensii de 7-8000 de lei nu ati bagat in seama. Din contra ati umplut și cancelariile cu scrisori precum ca legea nu-i buna si trebuie modificata in parlament .
  Acum aveti tot ce ati cerut.
  mos martine mai pune niste calcule cu 5000 cuantum că poate o sa va remodeleze legea sa va iasa un de bun simt 3-4000.
  R 26500, mos Alecu, Karadeniz ,puneti-va pe treabă , acuma srieti din nou ministrilor si parlamentarilor si cereti sa v-o aduca la forma initiala.
  Asa-i cu astia de la armata , habar nu au avut niciodata cei bun desi experimentatii le-au deschis ochii si le-au spus ,liniste ca-i foarte bine. Ei ,nu si nu, doar cum stiu ei din perimetru cazarmii. Ierarhie, solda de grad si functie,la stînga si la dreapta,sa se futa din greu unii pe altii, fuga la trei acasa si gata.
  Ati dat cu piciorul la ce nu ati avut in viata voastra. Sa fiti sanatosi si alta data cînd mai primiti astfel de daruri sa gînditi sau sa lasati pe cei care gîndesc in fata.
  Si mai puneti mîna si studiati psihologia maselor.Chiar ati crezut ca toti dusmanii pensiilor speciale o sa se bucure și o sa stea cu mîinile-n sîn cînd mos martin si alții afisau calcule de pensii pe la 8000 de lei.
  Toti stiti doar sa va scoateti si sa tineti de propriile idei chiar daca uneori sunt dea dreptul tîmpite.
  Parca si pe aici cineva nemultumit de L233 cerea ca baza de calcul sa fie la nivelul soldelor de baza si nu veniturilor, fiindca argumenta ai cu venituri peste solde sunt jmecheri. Acum s-a lasat tacerea si nedumirirea cum de s-a putut întîmpla.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Scrie TU acum! Noi scriam in vremurile in care aveam pensiile taiate la jumatate si cand ni le-au inghetat! Acum e randul tau sa scrii!

   Ștergere
  2. Diferenta e ca nu din cauza mea le.au taiat atunci...insa mie...din cauza unora care nu le ajungea recalcularea

   Ștergere
  3. Sa stii R 26500 ca chiar nu ma afecteaza si nici pe cei din bransa ,regretabil este ca ati batut apa-n piua contra legii si ati dat de pamînt cu ce va era bun celor 26500. Punct

   Ștergere
  4. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  5. Chiar dacă R-26500, considera că are dreptate cu art. 109, tot mai rămânea speranța măririi soldelor. Așa că vom face economii și strângem bani de lumânări și poate învățăm să nu ne mai lăsăm manipulați de profesioniști. Ca să nu le facem pe plac perciunaților, prorogăm și noi data decesului și încasăm pensie mai mulți ani. Asta ca săfacem haz de necaz.

   Ștergere
 12. Olescule ,ti s-a parut putin 80% din grad si functie si acum primesti 65%,ceeace s-ar putea sa fie mai putin si decat contributeala.Interesant de stiut daca se mai primesC si cei 20% de la rabdarea magarului.Plang de mila activilor care nu au dreptul nici sa vocifereze.SPERANTA ESTE LA POLITISTI.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ti-am mai raspuns o data! Pt. aia pensionati pana in 2011, tot sula aia este!

   Ștergere
 13. Acest OUG e evident si clar neconstitutional .Vor urma mii de procese si sa te ti de acum greve ( normale) Asta daca sindicatele politistilor exista cu adevarat sau doar fac act de prezenta ca SCMD .Guvernul mason Ciolanis al lui Soros incalca fara rusine Constitutia prin acest Oug care modifica o lege organica .Oficial numai suntem nici macar colonie a perciunatilor am ajuns plantatia de sclavi a lui Soros (iar politicienii si guvernul pus de el ( prin crima Colectiv) sunt arendasii stapanului de sclavi).Mai jos de atat nu putem decade.Revoltator acum se organizeaza la guvern un nou Colectiv cu militarii ( care au conducatori politruci ,fripturisti si lasi).Batjocura pe fata.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Maxim ...mobilizeaza.i si hai in strada. Iar cei cu studii juridice..faceti demersuri
   PS. Hai sa fim uniti de data asta

   Ștergere
  2. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  3. Eu ies, sa vedem cine mai vine de gargara sunt satul

   Ștergere
 14. @ All. Rugam sa NU mai faceti pe contabilii! Astia studiaza reactiile noastre, NU daca stim contabilitate!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mai prietene...tu o tii pe a ta cu...reactiile. si cu tesyele (probabil cu asta te.ai ocupar si ai impresia ca toti faca asa) dar iti spun eu cum sta treaba: SE PISARA PE NOI. NU LE PASA SI NU NE TESTEAZA.....SUNT JAVRE

   Ștergere
 15. Oameni buni,ce va retine sa reparati ce vi s.a furat? aveti curaj sa ne vedem la proteste? sau sunteti mai comozi pe Blogh? zic si eu
  PS: au futut activii. salarii nemarite de 8 ani. voi va vaietati ca nu va ajungea recalcularea..dar oricum nu era nimeni sub 2500 lei
  RUSINE

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nene nu mai vorbi!Cunosc zeci de cazuri de ofiteri cu pensii sub 2000 si care n-au mai facut galagie!Din cauza voastra a nehalitilor se intampla ce se intampla acum!

   Ștergere
 16. Nu stii ce vorbesti.....sunt maior in rezerva, iesit pe legea 263/2010....pensie de invaliditate in cuantum de 1100 lei / luna....este sub 2500 lei ? Cam este.....

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. scuze Domnule Maior. e o nedreptate..dar cate pensii o sa fie de acum incolo de 1000 lei? spun eu...multe
   si de ce? intreb si eu
   PS: sunt curios...acum o sa luati mai mult? sau ramane in plata cea mai avantajoasa in calcule...zic si eu

   Ștergere
  2. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  3. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  4. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  5. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  6. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  7. Ohoo sunt mte pensii militare pe 263 sub 1300 lei Armata a devenit acum cenusareasa bugetului ca banii se duc pe armament casat , expirat si ruginit ca epavele de 40 de ani F-16 blok 25.Bine zicea cineva mai sus Se pisa masonii din guvern pe noi in timp ce pana si grefierii (doar cu liceul) ce stau la caldurica au pensii speciale .Adaug. Se pisa pe noi ''cu bolta.'' Probabil ca meritam asta ca prea avem atitudine de sclavi lasi.

   Ștergere
 17. Nu stii ce vorbesti.....sunt maior in rezerva, iesit pe legea 263/2010....pensie de invaliditate in cuantum de 1100 lei / luna....este sub 2500 lei ? Cam este.....

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. la Dv nu e corect,dar cati au iesit cu ordonanta de sute de mil si cu pensie peste 2000 lei?..a? si apropoo...cu vechime de 20 ani...RUSINE

   Ștergere
 18. Măi fraţilor, văd pe unii care postează aici pe blog, că-l învinovăţesc pe G Olescu de tot felul de vrute şi nevrute, precum şi de frustrările lor. Păi Olescu-i vinovat de forma proastă a Legii 223 şi de acest rahat de ordonanţă? După ce că omul s-a chinuit atîta timp să ne ţină la zi cu informaţiile din domeniul pensiilor militare şi nu numai, acum "intraţi în casa lui cu bocancii plini de noroi" şi-o mai faceţi şi pe-a interesanţii. De ce nu vă duceţi să vă plîngeţi la ANCMR, la SCMD, pe blogul lui Cucurez, dacă nu vă place aici? O tot lălăiţi că albu-i negru şi negru-i alb. Toţi vor să aibă dreptate, toţi vor să fie şefi! Chestia asta cu dreptatea şi cu şefia este o boală veche, dar care s-a acutizat după 89 încoace, cînd fiecare începuse să se creadă buricul pămîntului. Nu mai demult de ieri alaltăieri, cînd deja erau trase semnale de alarmă, Tigri2, Cucurez şi alţii, ne acuzau pe aici şi aiurea, că suntem rău intenţionaţi şi egoişti, că unii de postează pe-aici nu vor să li se recalculeze lor pensiile. Poftim, răul s-a produs şi probabil, pînă s-o repara ceva, dacă mai poate fi reparat, mulţi dintre noi vor fi plecaţi deja în "Veşnicele plaiuri ale vînătorii", la marele Manitou. Aşa că lăsaţi zîzania asta copilărească, să analizăm ce se mai poate analiza, să tragem concluziile de rigoare şi să acţionăm ca atare. Lucrătura cu pensiile ne-a fost făcută nu de guvernul tehnocraţilor lui peşte, ci chiar de oamenii noştri din sistem.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Corect. adaugati pe lista vinovatii...puteti?
   apoi vedem noi ce e de facut (cu ei)

   Ștergere
  2. @ Gelu Olescu
   Am vorbit cu cineva pe problema aia cu unitatea de construcţii. Aştept după amiază un răspuns.

   Ștergere
  3. Vlade ..lasa vrajeala !!
   Mie mi-au scazut ...TAB-ul dat la topit ..asa ca ..pa ....

   Ștergere
 19. Modificarea bazei de calcul a vizat activii. Din studiile facute in unitati s.a concluzionat ca in jurul varstei de 50 ani se ajungea la o pensie bruta cel putin cat venitul brut realizat. Foarte multi intentionau sa plece. Masura este luata pentru a linita o destructurare rapida cu consecinte imprevizibile in planul SN. Unii puteau pleca chiar mai repede avind in vedere deducerea varstei de pensionare pentru activitati desfasurate in ac sau cs.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. daca asa sta treaba si cred ca asa sta...zic ca ar fi bine SA DEPUNA DEMISIA IN BLOC cei activi...macar ca intentie ..sa vad reactia la acest gest

   Ștergere
 20. Modificarea bazei de calcul a vizat activii. Din studiile facute in unitati s.a concluzionat ca in jurul varstei de 50 ani se ajungea la o pensie bruta cel putin cat venitul brut realizat. Foarte multi intentionau sa plece. Masura este luata pentru a linita o destructurare rapida cu consecinte imprevizibile in planul SN. Unii puteau pleca chiar mai repede avind in vedere deducerea varstei de pensionare pentru activitati desfasurate in ac sau cs.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Almis ti se pare normal o armata in care majoritari sa fie militari cu varsta intre 45 -55 de ani ? Cum sa se numeasca armata mosnegii'''PROSTAMOL UNO ''?

   Ștergere
  2. Nu este normal. Dar nu uitati ca militari incadreaza si alte institutii unde un ofiter la 45-50 de ani este la un potential profesional ridicat. Daca din SIE pleaca cei peste 45 ani cu cine ii inlocuieste maine si cat dureaza sa.i formeze? Vorbim de abilitati care se formeaza in timp.

   Ștergere
  3. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
 21. Nu bateti campii Almis.
  Legea este practic desfiintata.
  Cum adica, a vizat activii si ne termina pe toti?

  RăspundețiȘtergere
 22. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 23. Eu am spus ce stiu nu ce cred. Nu ma cunosti si te rog sa fi politicos!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Almis,
   Te rog sa ma scuzi, m-a luat valul.
   Dar te mai rog sa nu ne justifici noua aceasta umilinta invocand argumentele strambe ale guvernantilor. Esti avocatul lor? Si soldele si pensiile sunt umilitoare de 25 de ani. Atunci sa majoreze veniturile militarilor activi nu sa umileasca intregi categorii sociale si intregi generatii de militari, politisti, etc.

   Ștergere
 24. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 25. MAXIM mobilizeaza.isi la proteste si de ce nu si procese. daca vrea si R 26xxx poate face asta. hai sa fim uniti de data asta

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Eu mereu am zis ca fara unitate masonii din guvern si din conducerea armatei se vor pisa pe noi. ( repet cu bolta) Problema e acum ca si serviciile sunt conduse de perciunati. Iar interesul perciunatilor e diferit de cel al romanistanilor ( cam lasi si fricosi ) adoratori ai proverbului gresit ''capul plecat sabia nu-l taie''Asa ca vom aplica deviza obisnuita la sclavi (fara onoare si fara coloana vertebrala) ''Se putea si mai rau'' ca adevarati sclavi umili ce suntem (dar cu gura mare ).

   Ștergere
  2. PS. Rxxxx a cam atacat politistii asa ca nu stiu daca se vor ralia cu militarii .

   Ștergere
 26. Cat de marsavi sunt, cica e supusa dezbaterii publice, dar au postat-o pe ultima suta si au mai si ascuns-o. In loc de contre intre activi si rezervisti mai bine o mobilizare generala, doar e clar ca ne unilesc. Am vazut ca pentru personalul consular adopta tot azi normele de aplicare iar legea e similara, doar pentru noi nu sunt bani.....

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Singurul public care conteaza e nenea Soros .Iar el dezbatut-o si a hotarat deja.Doar nu vrei sa avem redevente la resursele naturale praduite de perciunati macar ca triburile africane ? Nu noi le dam gratis (sub artificiul ''concesionate pana la epuizare'' contrar Constitutiei )

   Ștergere

 27. miercuri, 9 decembrie 2015, 12:15:00 EET
  avianyc spunea...
  @ All
  Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 28. - (1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a) - c),ÎN CARE NU SE INCLUD :

  Si totusi desi confuz se pare ca in solda lunara bruta pe lînga drepturile prevazute in solda functiei de baza mai intra si elemente de la punctule calculate la solda functiei de baza:
  e. primele si premiile, CU EXCEPTIA PRIMELOR DE CLASIFICARE SI SPECIALIZARE,DE AMBARCATIUNE pe timpul cît navele.................
  p. alte venituri care potrivit legislatiei in vigoare la data platii NU REPREZINTA DREPTURI DE NATURA SALARIALĂ SAU ASIMILATE ACESTORA.

  Ar rezulta de la lit. p ca solda lunara bruta se compune din solda functiei de baza plus adosurile calculate in procente din functia de baza minus cele specificate de art 28 lit a-p cu exceptiile de la lit e si p.

  Art 3 anexa VII la L 284

  (1)Personalul militar are dreptul la solda lunara.
  (2)Solda lunara se compune din solda functiei de baza, indemnizatii, compensatii, sporuri, prime, premii si din alte drepturi salariale.
  (3)Solda functiei de baza este formata din solda de functie, solda de grad, gradatii si, dupa caz, solda de comanda. Pentru realizarea diferentierii soldelor functiilor de baza, se stabilesc clase de salarizare si coeficienti de ierarhizare pentru soldele de functie.
  Art. 4
  (1)Politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare au dreptul la salariu lunar.
  (2)Salariul lunar se compune din salariul functiei de baza, indemnizatii, compensatii, sporuri, prime, premii si din alte drepturi salariale.
  (3)Salariul functiei de baza este compus din salariul de functie, salariul gradului profesional detinut, gradatii si, dupa caz, salariul de comanda. Pentru realizarea diferentierii salariilor functiilor de baza, se stabilesc clase de salarizare si coeficienti de ierarhizare pentru salariile de functie.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Inca o data, rog respectuos un specialist din randul nostru, chiar de la Casa de pensii a MapN, sa ne spuna pe liniute ce se include in baza asta de calcul. Am mai intrebat dar vad ca nimeni nu stie sau nu vrea sa se vada exact despre ce este vorba. Pe cand putem privy realitatea in fata?

   Ștergere
  2. solda/ salariul funtiei de baza =
   -solda/salariul funtiei
   -solda de grad/grad profesional
   -gradatiile
   -solda/salariul de comanda ( unde este cazul )

   Atat !

   Ștergere
 28. Mos Alecu


  Bravos natiune ! Halal sa-ti fie de grija pe care o porti armatei tale !
  Deci pensiile militarilor nu se maresc (cu cei 5%) in 2016 ... Deoarece , de la 01.01.16 , nu mai sint contributive ! Si nu este prevazut a se mari si aceste pensii ...
  Nu "prind" in ele nici corespondentul maririi cu 10% a soldelor celor in activitate . Deoarece abia in 24 de luni vor fi recalculate cu acele solde ...

  Dar ...
  Pensiile magistratilor , curtii de conturi , grefieri , aviatori civili (si "stevardezele" din dotare) , ale diplomatilor , si-ale cui vor mai fi fiind pensii de serviciu , se maresc cu 10% . Deoarece salariile baza de calcul a acelor pensii se vor fi marit de la 01.12.15 cu 10% ...

  Bravos !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pana la recalcularea pensiei ca militare ea se va plati dupa L. nr. 263/2010, unde de la 01.01.2016 valoarea punctului de pensie va fi de 871,7 lei. Daca la recalculare pensia militara va fi mai mica decat cea dupa contributivitate, atunci se va mentine in plata cea mai favorabila. De altfel, exista termenul de 5 ani (marit de la 3 prin OUG) pentru optiunea pensionarului in care sistem vrea sa ramana cu pensia.

   Ștergere
 29. A 2-a intrebare la care nu primim raspuns clar este :

  Ce se intampla cu pensia civila la care mi s-au retinut contributii mie si angajatorului pe timpul activitatii in sectorul privat dupa trecerea in rezerva, in conditiile in care am vechime in Armata suficienta pentru atingerea plafonului maxim micsorat acum?

  Mentionez ca in aceasta situatie sunt multi ofiteri si generali care au pensii civile chiar de 2000 lei lunar pentru munca desfasurata dupa trecerea in rezerva si indeplinesc si conditiile de vechime militara pt. plafonul maxim admis acum.

  Nu sunt sume mici, vor fi confiscate, assimilate, furate, etc?

  RăspundețiȘtergere
 30. @ All. V-ati racorit? Sa punem acum cateva lucruri in ordine. Astfel:

  1]. Au tradat capii tuturor ministerelor. Asta este clar. Si de la M.Ap.N. si de la M.A.I. si de la S.R.I. si de la S.I.E. si de la S.T.S. si de la S.P.P. Iar C.S.A.T. are rol pur decorativ!

  2]. Hei, politisti! Stati linistiti, ati fost mintit! Au tradat si liderii sindicatelor voastre. Numai ca sa NU va prindeti ai incercat sa bage M.Ap.N. in fata! Dl. Coarna cu care ne-ati aburit zile in sir tocmai declara pe la televiziuni ca va este bine asa! Fapt pt. care va dau extras din partea unei persoane din propriul vostru sistem: "Este reprobabil gestul sindicalistului Coarna ca sa iasa pe televiziuni si, cu nesimtire, sa spuna ca ordonanta nu afecteaza drepturile stabilite prin Legea 223/2015 sau alte legi. Asa cum am aratat la postul anterior guvernul suprima drepturi ce decurg din plata contributiei pentru pensia suplimentara si drepturi acordate in baza L 80/1995. Asta inseamna limitarea cuantumului pensiei calculat potrivit legii la 85% din baza de calcul". Puteti cere detalii pe la ce televiziuni lauda dl. Coarna binefacerile O.U.G. aici [http://www.huhurez.com/2015/12/da-iata-ordonanta-de-urgenta-guvernului.html].

  3]. Apropo de niste acuzatii compet haioase la adresa acestui blog. Blogurile si in general militarii si politistii in rezerva/retragere NU prezinta niciun interes pt. decidenti. Singurii pe care ii mai baga in seama decidentii sunt capii militari si politistilor in activitate. Care dupa cum bine observati au dat la pace cu "perciunatii".

  4]. Unii comentatori au luat-o complet razna. De exemplu, Andy Heson care desi este baiat bun ca substanta, pe data de 9 decembrie 2015, 12:40 invinovateste cu manie proletara niste militari in retragere/rezerva pensionati de niste salarii compensatorii!

  Dl. Andy Heson! Ia citeste dumneata aceasta O.U.G., dar complet! Vei descoperi ca cei pensionati de dupa 2011 aveti un drept similar PRIN LEGE, chiar mai consistent fara de cei pensionati pana in 2011, adica prin L. 284/2010. Pe care insa din 2011 vi-l taie anual prin stilul asta de O.U.G. ba Boc, ba Ungureanu, ba Ponta si acum Ciolos. Ia citeste aici [http://scmdorganizare.blogspot.ro/2015/12/ordonanta-de-urgenta-privind.html], direct la Art. 11 "(1) În anul 2016, dispoziţiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, după caz, indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă nu se aplică".

  Si atunci? TU ne acuzi pe noi cei pensionati pana in 2011 ca am avut niste drepturi acordate, in loc sa te acuzi pe TINE ca NU esti capabil sa iti revendici propriul drept stabilit prin L. 284/2010! Si pe care ti-l taie "perciunatii" an de an, NU noi cei pensionati anului 2011! Noi TE ajutam sa iti revendici dreptul, dar NU ne mai acuza ca altfel ramai singur!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Domnule R26xxx gresesti. am acuzat pe cei cu pensii grase si grade care stau bine merci la adapostul recalcularii celei mai avantajoase pensii
   PS. TE.AI INTREBAT VREODATA DACA EU SUNT INCA ACTIV? a..?

   Ștergere
  2. @ Andy Heson 9 decembrie 2015, 15:39. Afirmatia de la 12:40, NU uneste, ci ACUZA! Ce vina avem cei pensionati pana in 2011 ca cei pensionati incepand cu 2011, NU reusesc sa isi puna in aplicare propria lege de salarizare si sa isi incaseze drepturile care sunt tot stil ordonanta? Este INUTIL! Las-o mai bine asa ca NU ajungem nicaieri!

   Ștergere
 31. @ All. 4]. In sfarsit, majoritata v-ati axat exact pe ce drepturi taie O.U.G. in domeniul pensiilor pt. militari, fiind prima voastra experienta in conflictul cu "perciunatii".

  Am precizat insa ca astfel de ordonante opereaza continuu din 2011, doar ca aceasta este prima O.U.G. in care "perciunatii" ii ataca pe militari si la pensii. La salarii ii toaca oricum de 5 ani de zile, fieacre guverm emitand anual OUG prin care NU le aplica L. 284/2010 si NU le acorda ajutoarele la trecerea in rezerva.

  Ordonanta insa este mult mai vasta [http://scmdorganizare.blogspot.ro/2015/12/ordonanta-de-urgenta-privind.html]. Va mai informamda ceva care are legatura si cu militarii, nu doar cu militarii. De 5 ani se intampla acest lucru, NU de astazi. Pt. cei intersati, va invit sa cititi Art. 14.
  "Art. 14 - (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2016, se va realiza astfel:
  a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu;
  b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu;
  c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
  d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
  e) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu".

  Am dat acest articol ca sa intelegeti ca statul condus de "perciunati" se pisa de 5 ani de zile pe orice drept al unui cetatean. Inclusiv pe justitie si altele! Daramite pe niste pensii ale unor militari si politisti, NATO, onoare, demnitate, patrie si altele asemenea!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Rusine pentru domnul Coarna, credeam ca este un om serios.
   Cum sa declare public ca modificarile nu ne afecteaza drepturile cand legea a fost modificata in substanta acesteia?
   Credeam ca este un jurist si un om de valoare dar m-am inselat.
   Este clar ca ne-au tradat cu totii: sefi ai MApN, MAI, SRI, STS, au pactizat cu guvernul pentru a-si proteja posturile.

   Ștergere
 32. R 26500
  acum ce faci ,scrii,scrii.
  Te-ai trezit la realitate?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Problema este daca TU te-ai trezit! EU sunt ba diminuat, ba inghetat, ba executat, de vreo 5 ani de zile. Timp in care tu ai dormit! La tine acum este doar prima experienta, este?

   Ștergere
  2. si care este morala? trebuie sa fiu si eu ..inghetat,ciumpavit ,executat? si abia apoi sa am dreptul la opinie?
   vezi ca imi stricm impresia despre tine.hmmm

   Ștergere
  3. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  4. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  5. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  6. Si totusi cine a jurat sa apere Constitutia nu vede aceasta ca OUG care modifica o lege organica e clar neconstitutiinala ? Mai exista macar o umbra din statul de drept sau am ajuns ca in jungla care pe care ?Ce rol mai are sparlamentul?

   Ștergere
  7. Maxim...ti s-a mai spus de n ori cu postarile repetate.Schimba softul sau telefonul!!!

   Ștergere
  8. @ Andy Heson 9 decembrie 2015, 15:42. In niciun caz, dar cei in stilul lui avianyc mai faceau si misto de noi cand ni se intamplau lucruri. Iar acum cand i se intampla si lui, ma intreaba tot el pe mine daca m-am trezit! In loc sa fie calare pe Ciolos acum, cum eram si noi pe Boc pe 24 ianuarie 2011!

   Ironic este ca acum cei ca avianyc asteapta tot de la diminuati, executati, inghetatei etc. sa facem lucruri pt. el si in locul lui!

   Ștergere
  9. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  10. R 26500
   La cîte ne-ai facut pe aici si noua si politistilor (venituri smecherite,umflati cu pompa,etc) ce putem sa-ti spunem.
   Nu tu ne-ai spus ca nu meritam pensii după venituri smecherite ci după solde:
   Și sa stii ca la 20 ani de AC si inca 7 cu scoala de CS,CN ce-o mai fi pe acolo tot trec de cea crescut pe contributiva fata de L 164.
   Cei 26500 nu ati facut altceva decît sa va taiati craca cu propriile idei si mail-uri trimise pe la toti ministrii si parlamentarii.
   Ce-i mai grav consta in faptul ca tu nici acum nu stii ce ti s-a întîmplat.
   Da in doua trei zile iti revii si iar treci la nazbîtiile tale.

   Ștergere
 33. iercuri, 9 decembrie 2015
  COMUNICAT DE URGENTA
  In atentia deputatilor din Parlamentul Romaniei, indiferent de culoare politica


  Doamnelor si domnilor deputati,

  Va informez prin prezenta ca textul care modifica Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat a fost strecurat pentru sedinta de Guvern de astazi, 09.12.2015, la pct. 4 al OZ in cadrul "Proiectului de Ordonanta de Urgenta privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare", la art. 36 (clic aici pentru vizualizare text).
  Va rog respectuos sa va pronuntati asupra legalitatii procedurii si, in particular, asupra legitimitatii unui Guvern care s-a angajat in fata dvs. sa aplice intocmai legile votate de dvs. in calitate de camera decizionala, si promulgate de Presedintele Romaniei.
  In situatia in care ramaneti consecventi si credinciosi votului dat, societatea civila organizata va sprijini orice actiune a dvs. de redobandire a demnitatii Parlamentului.

  Cu stima,
  PRESEDINTELE SCMD,
  Col. (r) dr. Mircea Dogaru
  ---------------
  Nea caisa ..se face ca ..munceste ...!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acum sa o mai spunem pe aia dreapta! Dar poamele alea de secretari de stat din ministere - la cei in uniforma ma refer, sefi de state majore, sau marii chestori cu 1kg de stele pe umeri, unde sunt? Unul singur din astia cu uniforma daca este sa dea cu pumnul in masa, toti "perciunatii" se .isa pe ei imediat! Aste e solutia!

   Ștergere
  2. Decât viteji la scris pe blog, mai bine să te adresezi în scris unde mai există speranță.

   Ștergere
  3. Daca va amesteca cu societatea civilă-i clar.
   Cînd aud ăia din societatea civila alui Dogaru ca vreti pensii 130% se reped cred si va strîng de gît.
   Asta-i ca bancurile seci.

   Ștergere
 34. R 26500
  La cîte ne-ai facut pe aici si noua si politistilor (venituri smecherite,umflati cu pompa,etc) ce putem sa-ti spunem.
  Nu tu ne-ai spus ca nu meritam pensii după venituri smecherite ci după solde:
  Și sa stii ca la 20 ani de AC si inca 7 cu scoala de CS,CN ce-o mai fi pe acolo tot trec de cea crescut pe contributiva fata de L 164.
  Cei 26500 nu ati facut altceva decît sa va taiati craca cu propriile idei si mail-uri trimise pe la toti ministrii si parlamentarii.
  Ce-i mai grav consta in faptul ca tu nici acum nu stii ce ti s-a întîmplat.
  Da in doua trei zile iti revii si iar treci la nazbîtiile tale.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acum a inteles cred ca a gresit

   Ștergere
  2. Exact TU nu stii ce ti s-a intamplat! EU mai stiu cate ceva! De exemplu faptul, ca un organism anume s-a enervat rau cand a aflat ca L. 223/2015 in forma actuala, este inaplicabila celor pensionati pana in anul 2011. Si din cauza cica s-ar fi intamplat niste lucruri. Astfel incat sa ii linisteasca pe toti cei care NU au informat despre situatie la timp, adica inainte de adoptare si promulgare! Posibil, doar nu o sa iasa public reprezentantii ministerelor, cat si ai sindicatelor sa recunoasca ca li s-a aratat obrazul pt. ce au facut!

   Acum, daca tot vrei RAZBOI si faci acuzatii cu e-mailuri si rahaturi in conditiile in care zona "R-26500" NU crede in politicieni! Cui sa trimiti din moment ce de 5 ani de zile rezultatul este ba diminuati, ba inghetati, ba executati silit?

   Insa, daca mai continui sa ma iriti, deja imcepi sa imi dai idei si chiar s-ar putea sa expediez un e-mail. Cu propunerea ca daca in urma recalcularii, iese un cuantum inferior, acela sa fie platit sau macar "inghetat"! Asa cum am patit si noi in 2011, inghetatei fiind de fapt si acum!

   Iar in ce priveste L. 164/2001! Orice calcul iti demonstreaza ca era adevarata! Macar aveai 2% pt. fiecare an peste 25, NU 1% ca vidanjorii!

   Ștergere
  3. R-26 iar gresesti.In ce priveste l.164/2001 avea 2% pt.fiecare an peste 20 nu 25.Durere mare mai copii.Acum se poate vede necesitatea existentei SCMD.Cei mai atinsi sunt subofiterii si maistri dar si pilotii,parasutistii,scafandri,pompierii,care indiferenti de cati ani au in conditii speciale sau alte conditii nu mai pot sari peste 85%.Acum chiar va exista diferenta intre ofiteri si subofiteri lucru care nu trebuie sa bucure pana la urma pe nici unii fiindca toti au de pierdut.In alta ordine de idei cred ca treaba a fost coapta nu de guvern ci de colegii cu grade mari ai activilor din toate structurile care nu se gandesc ca maine,poimaine ajung si ei pensionari.Obiceiuri proaste.O sa ne injurea pe noi activii ca avem pensii mari in loc sa-si injure sefii.

   Ștergere
 35. Ptiu!Dar ce iubire i-a apucat pe @Potecar si pe @curba de nivel, mai nou @Vladimir!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Greşit Cucurezule, greşit! Mai încearcă, mai încearcă. Partidul tău de suflet, PSD-ul nu te ajută şi el acolo să driblezi ordonanţa asta? Uite Naşul Oprea l-a chemat la ordin pe Tigri2, fiind speranţe în acest sens. A rămas de caraulă doar Cezar, care-şi mai suge şi el din cînd în cînd degetul; ăla mare, de la piciorul drept.
   PS. Cucurezule, la cîtă vechime te lauzi că ai, probabil că ai intrat ăn cadrul Sistemului Naţional de Apărare încă de pe vremea Războiului de independenţă.

   Ștergere
  2. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  3. Daca stie cineva cine i-a furat cerneala lui nea Ilici VLadimir Lenin sa ne anunte.
   Sau inca este ametit de taifum si nu prea stie de pe unde sa se adune. Gata cu ierarhia. A ramas 1%. Daca nu le dadea ideea ramîneam cu 2%.

   Ștergere
  4. @mos Curba de nivel
   Pai...am vechime, ca am lucrat in conditii speciale si alte conditii. Plus 10 ani... stagii ulterioare.

   Ștergere
  5. Huhule te pisi pe ea de vechime si pe ele de conditii speciale si alte conditii.Tu nici acum nu ai priceput ca dupa ultimile modificari ramai scriptic cu 85%?.Ati hulit legea 164 si inghetata si acum trebuie sa o pupam si in cur asa-i?Mai bine sa ne gandim ce sa facem sa fie bine si pentru activi ca ei sunt obligati sa stea cu fermoarul tras la gura.

   Ștergere
 36. Ai vazut vreun galonat ..sa apara pe undeva ...??
  Sa zica macar 2 vorbe ca Popescu (dumnezeu sa-l ierte )...ba sa nu-mi ia penzia mea ....

  RăspundețiȘtergere
 37. Mos Alecu
  https://www.facebook.com/iliuta.ursuleanu

  Multi rataciti mai sint pe lumea asta !
  Iacata ce ne spune un individ :
  "Claudiu Ionut9 decembrie 2015, 15:19

  Pana la recalcularea pensiei ca militare ea se va plati dupa L. nr. 263/2010, unde de la 01.01.2016 valoarea punctului de pensie va fi de 871,7 lei. Daca la recalculare pensia militara va fi mai mica decat cea dupa contributivitate, atunci se va mentine in plata cea mai favorabila. De altfel, exista termenul de 5 ani (marit de la 3 prin OUG) pentru optiunea pensionarului in care sistem vrea sa ramana cu pensia."

  Mai aripatule , ia pune mina si citeste :
  "Art. 109 - (1) Pensiile militarilor, ...recalculate în baza Legii nr. 119/2010 ... revizuite în baza Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 ...cele plătite în baza Legii nr. 241/2013 ...stabilite în baza Legii nr. 80/1995, ...devin pensii militare de stat ..."
  Gata ! Pensia ta , de la 01.01.16 , este pensie militara de stat . Nu mai este "pensie pe puncte" .

  Legat de acel termen de 5 ani de optiune ...
  Curcubitaceule pune mina si citeste :
  "Art. 122. - În termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele cărora LI SE DESCIDE DREPTUL LA PENSIE pot opta, o singură dată , pentru modul de calcul al pensiei ..."
  Adica ... dreptul de optiune este NUMAI pentru care vor iesi la pensie dupa 01.01.16 ...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da-le-o direct, sa se trezeasca! Boieria de indexare de 5% este pt. baieti destepti cum ar fi tractoristii, vidanjorii si alti oameni ai muncii! Papagalii de militari, cf. Art. 59 (1), doar 1.67% pls inca 5 lei luna (rotund si astia, de fapt sunt 4.99).

   Asta din cauza ca O.U.G. a "perciunatilor", la Art. 13 zice ca "Prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2016 valoarea punctului de pensie se majorează cu 5% şi este 871,7 lei."

   Iar militarii mai au lula puncte de pensii in L. 223/2015, astea sunt pt. "oamenii muncii din sistemul public". Militarii 1.67% plus 4.99 lei!

   s-a dus si aia! Ia uite

   Ștergere
  2. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

   Ștergere
 38. Constat ca a inceput datul la gioale in purul stil romanesc. Poate ar fi bine sa ne indreptam atentia spre mentinerea macar a procentului de 80%, daca nu se aproba luarea in calcul a veniturilor brute. Daca nici "pedeapsa" aplicata unitar activilor si rezervistilor nu reuseste sa stinga vechea disputa creata artificial, atunci sa se faca voia Guvernului si sa fiti sanatosi.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. cip
   solda lunara bruta este un cumul de venituri calculate procent din solda functiei de baza. Nu intra doar cele specificate la art 28 lit a-p.
   La lit e si p ,spre exemplu, sunt venituri care se adauga la solda functiei de baza. Vezi mai sus la comentarii. art 28 si art 3 si 4 la L 284 anexa VII

   Ștergere
  2. Avi,
   eu discutam de mentinerea procentului de 80%, citeste mai atent. Procentul de calcul e foarte important, odata acordat este mai greu ulterior de modificat, asta cel putin in teorie. Legile le dau politrucii sau tehnocratii, mai nou, deci hai sa nu mai cautam vinovati prin alte parti, ca nu e cazul. De dat cu parerea e una, deciziile le iau altii.

   Ștergere
 39. Poate ar trebui sa-l intrebam pe domnul Ciolos de ce nu foloseste procentul de 65 % la toate pensiile de serviciu civile. Chiar daca stim raspunsul si intrebarea e retorica.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  2. Grefierii si stewardesele au indemnizatii speciale IN PLUS fata de pensie de 4200 de lei lunar .Fara alte comentarii.

   Ștergere
  3. @ maxim
   daca nu au R-R-R-R-R si Aleci este normal. Cînd ai din astia sa te astepti la orice.

   Ștergere
  4. Daca nu m-am facut insotitor de bord....
   Ghinion!
   Apropos de OMM, nu am inteles daca mai este luat in calcul la stabilirea pensiei de serviciu.

   Ștergere
  5. Nu-i tîrziu. Avioane sunt.
   După legea 80 OMM se adauga procent functie de vechime la cuantumul de maxim 85% din salariul/solda bruta.

   Ștergere
  6. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
 40. Răspunsuri
  1. vechime cumulată – perioadele de timp recunoscute ca vechime în serviciu, vechime în muncă, stagiu de cotizare sau perioade asimilate în vederea obţinerii unei pensii în condiţiile legii;

   perioade asimilate - În sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:

   a beneficiat de pensie de invaliditate;
   a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;

   a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 de indemnizatii de asigurări sociale, acordate potrivit legii;
   a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale;
   a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;
   vechimea în serviciu – perioada în care o persoană din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională s-a aflat în una dintre următoarele situaţii:
   1. a avut calitatea de cadru militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, în activitate;
   2. a avut calitatea de militar angajat pe bază de contract/jandarm angajat cu contract/poliţist de frontieră angajat cu contract/soldat şi gradat voluntar/soldat şi gradat profesionist;
   3. a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus, elev sau student al unei instituţii militare de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională pentru formarea cadrelor militare/poliţiştilor/funcţionarilor publici cu statut special, cu excepţia învăţământului liceal;
   4. a fost concentrată sau mobilizată ca rezervist;
   5. a fost în captivitate;
   6. a îndeplinit activităţi pastoral-misionare, duhovniceşti şi religioase, în calitate de preot ori ca preot militar în instituţiile din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, prin încheierea unui contract individual de muncă.

   Ștergere
 41. @ Avianyc
  Eu discutam despre mentinerea procentului de 80%, citeste mai atent. Procentul de calcul e foarte important, odata acordat este mai greu ulterior de modificat, asta cel putin in teorie. Legile le dau politrucii sau tehnocratii, mai nou, deci hai sa nu mai cautam vinovati prin alte parti, ca nu e cazul. De dat cu parerea e una, deciziile le iau altii.

  RăspundețiȘtergere
 42. @ All. In atentia celor pensionati anterior anului 2011 care au produs acuzatii turbulente, denigratoare, ca am dezbinat etc. Cu scuzele de rigoare, dar aceasta O.U.G., desi loveste masiv la nivel general in militari si politisti, confirma negru pe alb ca L. 223/2015 era inaplicabila celor pensionati anterior anului 2011. Si aplicabila doar in parte celor pensionati intre anii 2011-2016.

  EXTRASE:
  - având în vedere că Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat intră în vigoare la 1 ianuarie 2016 și luând în considerare faptul că în textul acesteia există prevederi arbitare în interpretare care pot determina diferenţieri de tratament aplicabil pensionarilor în etapa de stabilire, recalculare şi/sau actualizare a pensiilor militare de stat,

  - ținând cont că, în condițiile nedoptării măsurilor de modificare și completare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, este imposibilă emiterea normelor juridice de rang inferior și există riscul apariţiei unui nou val de litigii de anvergura celui din anii 2010 – 2012".

  Extrasele anterioare demonstreaza foarte clar ca niciun ordin comun si nicio norma metodologica NU ar fi reusit sa faca ceva in privinta celor pensionati anterior anului 2011.

  Demonstrat si prin faptul ca Art. 109 a fost modificat radical. Prin urmare, se confirma si ceea ce am sustinut dintotdeauna, respectiv faptul ca noi am fost bagati la misto de la bun inceput in lege, doar asa sa fim sub coperti!

  Asta asa ca chestie! Asta NU inseamna ca preamarim OUG, scaderea procentului la 65% si a bazei la 85%, determinand orice, doar pensie militara NU!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Bine ca ne-am linistit.
   Vad ca pe Romania TV este o campanie impotriva OUG, nu impotriva militarilor. Asa, pentru corectitudine. Sincer, nu am vazut pe nici un post TV reactii favorabile la taierile prognozate. Acum sincer, zici c-au revenit PDL la putere. Prima masura a Guvernului, diminuarea pensiilor din sistemul de aparare. Tare sau ce?

   Ștergere
  2. Normal ca este asa! Intrucat in aceasta OUG decimarea pensiilor militarilor reprezinta doar un punct din multe altele care afecteaza si alte segmente ale societatii. Citeste toata ordonanta, nu doar capitolul despre pensiile militare.

   Pe de alta parte, multi NU cunosc. Aceasta este o OUG inventata prima data de Boc si aplicata de al in 2011 si 2012. Ponta in 2012 a plagiat aceeasi OUG si a aplicat-o si el in 2013, 2014 si 2015. Iar acum, Ciolos il plagiaza pe Ponta si aplica si el OUG in 2016. Doar ca singurul element in plus fata de predecesori, suntem noi si militarii.

   Daca ma intrebi pe mine care este cel crunt lucru in acea ordonanta, este legat de experienta proprie in 5 ani. Castigi contra statului cu chiu cu vai un proces urmare a faptului ca ti-a halit 25% la salarii sa zicem sau cum e cazul nostru, pensia militara. Dupa ce ca trec 5 ani pana castigi (cei care au noroc), vine OUG si zice: "Bine, mai, si ce daca ai casigat! Iti dam la misto totul inapoi, dar NU cum vrei tu, ci in 5 ani. Si ca sa facem misto TOTAL de tine, iti dam inapoi doar 5% la anul, iar cea mai consistenta transa in ultimul 5. Sa te inveti altadata sa te mai bati cu statul!"

   Iar chestia asta NU este facuta doar de Ciolos, de 5 ani este continua! Si cu sectantii portocalii, si cu social-democratii lui Peste, si cu Oprea. Toti au facut la fel. Acum ca ne-au prins ca "bugetati", ne-au bagat si pe noi in malaxor!

   Ștergere
  3. Am citit OUG, stiu ca nu e vorba doar despre militari, dar pe Romania TV se vorbea strict despre pensiile din sistemul de aparare si se facea apel la liberali sa nu voteze OUG. Am trecut si prin tot holocaustul basist, mi s-a redus pensia, sunt la curent, nu vorbesc sa ma aud vorbind. Referitor la experienta ta personala in justitie, eu recunosc ca am anticipat ce se va intampla in viitor si am renuntat sa mai dau in judecata. Vorbind obiectiv, e bine ca se elimina discriminarea in ceea ce priveste recalcularea pensiilor de serviciu , dar diminuarea bazei de calcul si mai ales diminuarea procentului de calcul consider ca sunt catastrofale.

   Ștergere
 43. Ce s-a întâmplat de fapt. O lege care nu prea știai cum și când se aplică, pentru cei pensionați anterior fost propusă pentru modificare prin OuG. Deocamdată nu știm ce s-a hotărât și chiar dacă va ieși o OuG în forma propusă, ea trebuie legiferată în parlament tot printr-o lege organică.
  Intrebarea firească ar fi de ce se încearcă modificarea unei legi votată cu majoritate aproape absolută în parlament și promulgată fără rețienre de președinte. Răspunsul il găsim în lege raportat la mărimea segmentului căruia i se adresează și la efortul bugetar pe care-l presupune această lege.
  Nu trebuie uitat nici faptul că spre deosebire de alte state NATO și UE le noi e un melanj curios al structurilor de apărare, cel puțin la nivel de pensii intrând în aceași oală armata, serviciile, internele, personalul din penitenciare, deși au atribuții, sarcini, îngrădiri constituționale, regim de muncă și plată și atribuții la mobilizare și război diferite. O mare parte a acestor structuri sunt supradimensionate, gen SRI, STS, SPP, chiar și la interne anumite componente iar altele gen armata sunt subdimensionate
  Almis zice că modificarea bazei de calcul a vizat activii care ar cam fi plecat în masă după ianuarie și cam are dreptate.
  Unii comentatori pe post de Gică contra au găsit țapul ispășitor , Olescu e de vină. Președenția, parlamentarii, guvernul, UE, NATO și alți mahări de pe mapamond își iau tensiunea cu R26500.
  Rămâne de văzut reacția viitoare a structurilor asociative și a multor pensionari neafiliați la acestea.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. a...am uitat alt exemplu. SGP.i stii ca sunt platiti sub salariul minim garantat? stii? verifica ce spun. Si astia cu ce pensie ies? au solda 1300 BRUT. iti vine sa crezi? a? SI duc greul in tot ce tine armata zi de zi. Pt astia cine vorbeste? ii doare in cot de ei RUSINE

   Ștergere
  2. Rationament corect. Se sustine. S-a largit baza de indreptatiti, pana s-a uitat de unde s-a pornit.

   Ștergere
 44. Prietene nu mai bate campii. Poate beneficiau de lege sa pensioneze in procent de 20% asa cum afirmi. restul tot pentru limita de varsta ieseau.Dar baza de calcul era ok. poti tu calcula la o solda de 1500 lei BRUT ce pensie poate avea un militar cu 25 ani vechime ? tu ai vrea pensia aia?...a?....zi

  RăspundețiȘtergere
 45. Vechimea cumulata cuprinde si sporul pentru grupele de munca ? Multumesc !

  RăspundețiȘtergere
 46. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 47. Intrebare pentru cei care au cunostinte juridice solide. Se afirma ca nu este posibil modificarea legii 223 prin OUG. intreb..nu este contutional? ce este de facut? face obiectul unui proces? \multumesc

  RăspundețiȘtergere
 48. NOROC MAI TAVARISCI RUMUNSKI FUTUTSKI MILITARSKI SI POLIȚISKI PAPAGALSKI!!!RAU ATI AJUNS MAI MILITARSKI RUMUNSKII LA CAT FUTUTSKI SUNTETI!!!NE-AM FAKUT MAKE DE BUCURIE CAND AM AUZIT!!NATO UE BLA BLA!!!PAPAGALSKI MAI SUNTETI MAI RUMUNSKI SOLDATSKII!!!IAR V-ATI INVINS SINGURI!!URA!!URA!!!URA!!!

  RăspundețiȘtergere
 49. Singura speranta de a mai indrepta ceva este ...aprobarea in Parlament a OG...
  Se poate forta o crestere modesta a cifrelor propuse de de ,,Tehnocreti ""....
  Punem insa pariu ca NoulPDL..+UDMR..vor vota impotriva ..???

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. si daca voteaza impotriva cade OUG?

   Ștergere
  2. si cu militarii activi cum ramane tati? a?

   Ștergere
 50. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 51. Andy Heson....impotriva Amendamentelor de imbunatatire recte 65..sa fie 70-75
  85%.sa ajunga 90-95....
  Pai activii ..ar castiga si ei instant ..in momentul in care s-ar pensiona ....tati
  Sau nu-i clar la neuronul lu matale ....??

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ia transmiteti la SGV-ei...sa faca niste miscari ondulatorii...asa de ..du-te vino ...ca-i si soarta lor in joc ....

   Ștergere
  2. \nu fi arogant...ca de ei nu vorbeste nimeni. iti dau un caz de stiudiu. solda bruta 1500 lei vechime 25 ani.20 ani grupa AC. poti simula o pensie te rog? si inca ceva. art 22 a disparut. de asta ce zici?

   Ștergere
  3. Imperatore, ai pus ceva chiag la Nisipurile Aurii?

   Ștergere
  4. a..inca ceva stiai ca solda subof si sgp este sub salariul minim? si pt ca adaugat gradatii depaseste cu putin 1050 lei spun ca este ok. tu ce zici? este?

   Ștergere
  5. Esti nesimtit ordinarule. tu cand erai activ asa ai evoluat in cariera?cu//onduleuri? inseamna ca ai supt//nu gluma

   Ștergere
  6. Andy..esti prost ca noaptea ..nu intelegi nimic !
   Roaga un prieten sa-ti decripteze ....

   Ștergere
  7. Pentru tine eu as scrie si detaliat ..dar se supara Adminul care-i cu ..morala crestina in gura ...

   Ștergere
  8. lasa ca iti traduc eu. sa ma pis in gura ta de PDL/ist imputit

   Ștergere
  9. Spunea unul ..ca mai nou intra in Armata numai retardati ..
   Acum il cred ...

   Ștergere
 52. @ cip
  Am înteles. Decizia finala sta in mîna parlamentului.
  Daca OUG s-a facut în cîrdasie cu partidele o sa ramînea batuta in cuie. Daca parlamentul va hotărî altceva vom vedea.
  Pîna atunci OUG prevede procentul de pornire de 65% minim si maxim de 85% din solda/salariul brut calculat la solda /salariul functiei de baza.
  Acum functie de vechimea cumulata a fiecaruia se face incadrarea prin plus 1% pentru fiecare an care depaseste 25 de ani vechime intre baremele 65% si 85%. ,la care functie de rezultat se adauga la cuantum contributia la pensia suplimentara si OMM.
  Prin aceasta OUG ,guvernul a urmarit ratiuni bugetare si stoparea pensiilor mari care depăsesc 100% din solda bruta actualizata sau a activului cu functie similară.
  Deci principalul scop stoparea depasirii a 100% din baza de calcul respectiv solda lunara/salariul brut.
  Prin modificarea vechimii in serviciu este posibil si stoparea iesirilor in masa la pensie prin ridicarea in grupe de munca.
  Practic au coborît baremul la 65% astfel încît gradual functie de vechime pensiile sa nu depăseasca cu c p suplimentara si OMM 100% din solda lunara brută aleasa ca medie a celor sase luni consecutive din ultimii cinci ani de activitate.
  Evident ca procentele care depasesc 85% vor fi trecute in contul statului. si insumarea CP suplimentara poate fi trecuta parte in contul statului daca se stabileste barem ferm 100% cu OMM din salariul/soda bruta.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Corect!
   Exact asa cum spui!
   Mie nu mi se pare deloc ortodox modul in care au strecurat diminuarea pensiilor militare intre alte masuri. Chiar si titlul OUG aminteste de Guvernul Boc.

   Ștergere

 53. Imperatore Cezar, ai pus ceva chiag la Nisipurile Aurii?
  Să pui ceva si pentru mos Alecu. Pentru el sa fie cheag după diaree de pensii.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pus pyloate pus ..ce dreak ..ne lasam dupa tehnocreti ...!!!

   Ștergere
 54. Buei, care ai un ALUPIGUS, ca i s-a facut rau lui Golescu, pe timpul autorecalcolarii !

  RăspundețiȘtergere
 55. CEZAR muci pe fatza cel fara de TAB9 decembrie 2015, 19:30

  Bai baeti, nu mi-ati raspuns daca pentru perioada cat am indeplinit functia de porcar sef (si culegator gogonele) la GAZul diviziei, ma incadreaza la CS, ori AC ?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Logic doar e munca periculoasa. Nu e usor sa fi porcar (adica sepepist) Dar spune ai gasit TAB-ul pierdut in aplicattie ?😂

   Ștergere
  2. L-am dat la topit .....
   Da amu mil-au scazut Tehnocretii cu OG....hi..hi...

   Ștergere
 56. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 57. La Parada de 1 Decembrie iohannis a primit onorul de la tot SNAp, inclusiv de la ranitii din teatrele de operatii. ciolos a luat in brate copii orfani, urmasii celor ce au murit in teatrele de opratii. Ambii, sunt direct raspunzatori pentru aceasta OuG de modificare a legii 223/2015, cu efecte devastatoare asupra moralului cadrelor militare active si in rezerva si reducerea capacitatiide aparare a tarii.
  A) art.40 invaliditate survenita in urma unor actiuni specifice, din cauza unor accidente intervenite in timpul si din cauza serviciului sau a unor misiuni si operatii in afara teritoriului national:
  - vechea lege : solda functiei de baza
  - OuG 65% din media soldei, asta pt 25 ani. Analizand cazurile petrecute si vechimea acestor militari se acorda o pensie aproximativde 50% din solda de functie.
  B) art.55 urmasii celor decedati ca urmare a unor actiuni specifice cu cele de la art.40.
  - aceeasi reducere de 50% pe OuG fata de legea 223/2015.
  Pentru acest lucru si nu numai, solicit public demisia lui iohannis si ciolosi din functiile actuale. Sunt o rusine pentru aceasta tara.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sunt in prima linie pentru un proces sau demers public. apel pentru camarazii mei inca activi,DESTEPTAREA

   Ștergere
 58. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 59. L-am ascultat acum cateva minute pe ministrul apararii , care a incercat sa dea explicatii cu privire la Bugetul pentru MApN. Dupa o expunere cam balbaita, i s-au pus doua intrebari concrete, ref. la OUG de modificare a Lg.223. Repet, intrebarile au vizat cifrele, procentele de calcul din OUG fata de Lg.223. A FOST PENIBIL. NU A PRONUNTAT NICIO CIFRA, A BALMAJIT CEVA DESPRE FAPTUL CA LG. 223 NU ERA FUNCTIONALA SI CA MODIFICARILE S-AU FACUT IN ACORD CU REPREZENTANTII MILITARILOR (SINDICATE SI ALTII). A MENTIONAT CA OUG A FOST VOTATA IN FORMA PROPUSA.(ESTE CLAR CA A RAMAS 65%.) A MAI SPUS, IN FINAL, CA PENSIILE VOR CRESTE IN RAPORT CE CELE AFLATE IN PLATA, DAR AM AVUT IMPRESIA CA NICI EL NU CREDEA ACEST LUCRU.LA FEL DE PENIBIL A FOST SI PURTATORUL DE CUVANT AL GUVERNULUI CARE N-A AVUT CURAJ SA SPUNA EXPLICIT CA S-A REDUS PROCENTUL DE LA 80% LA 65%. SA NE TRAIASCA NEAMTUL!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ce vroiai sa spuna ca s-au redus pensiile pentru cei care ies la pensie in viitor ?

   Ștergere
  2. şi s-ajungă împreună cu ciolanoş salam de Sibiu...

   Ștergere
  3. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  4. ARNOLD Bravo. dar cand se trezesc si altii? ca imi vine sa fac crize cand vad ca doar dau din gura pe forum dar in strada nu ies..ca e mai comod la tastat.

   Ștergere
 60. Mos Alecu


  Are pasarica un dar de a amesteca borcanele ... ceva de speriat !
  Mai , pasarica jumulita , eu sint mos alecu .
  Nu sint cei care-ti par tie c-as fi eu !
  Asa cum nu mai comentez pe bloaga ta , tot asa nu mai comentez nici acolo unde cauti tu sa-ti etalezi talentele militienesti !
  Nu mai comentez pe bloagele voastre din acelasi motiv : minciuni sfruntate ale patronilor despre mine ! Minciuni bazate pe niste presupuneri puerile privind identitatea mea , si eventuale folosiri a altor nume ...

  Ceea ce vezi tu pe-acolo (pe unde te militienezi) sint niste "zise" de-ale mele de pe pagina mea de facebook . Unele din acele zise de-ale mele sint , uneori , "transportate" de niste cetateni ...
  De ce fac acele "transporturi" acei cetateni ? Nu stiu ! Si nici nu ma intereseaza !
  Dac-ai cauta , ai gasi "zise" de-ale mele si prin alte locuri ... tot "transportate" de diversi cetateni ! De ce ? Iarasi nu stiu !
  Iti propun sa nu te mai faci de ris ! Nu mai cauta sa-ti dovedesti priceperile militienesti !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  2. Dute mosule la namol si lasa-ne in durerea noastra .Nu ai treaba si te plictisesti? Cui ii pasa de prostiile tale de pe face-buci?

   Ștergere
 61. Ce naiba este sporovaiala asta fara sens si fara rezultat? Voi nu intelegeti ca se pregateste dezintegrarea si desfiintarea statului roman? Aici nu este vorba numai de pensii.Aceasta este o atatare a militarilor impotriva statului roman.Aceasta este marea crima pe care o comit actualul presedinte,actualul Guvern si actuala clasa politica.Ati urmarit sa vedeti si modificarile criminale si ilegale prin care o sa fim chemati la oaste pentru a ne apara "tara" pana la o varsta "matusalemica"?De ce credeti ca se fac toate astea? Acum,avem noi o "problema"(cea cu pensiile),dar in curand o sa fie probleme cu tara,cu existenta ca stat national si suveran,cu cetatenii ei, care vor deveni si ei victime.Si nu victime dintre cele ale unor "legi si OUG" legate de salarii si pensii.Oare se mai poate face ceva impotriva tradatorilor si vanzatorilor de tara? Ma tem ca nu!Poate ca ar fi timpul sa ne cam cautam locul pe alte meleaguri,sa renuntam la o cetatenie care oricum nu ne este de folos(Am ajuns din "cetateni romani",niste "cetateni batjocoriti si umiliti"!).Credeti ca merita sa mai sacrificam ceva pentru tradatorii si vanzatorii de tara? Poate ca sunt cam dur,dar realitatea este prea evidenta ca sa ne facem ca nu o vedem.........Hai,acuma nu dati buluc dupa pasapoarte.Sau,mai bine dati,ca in curand se cam vor inchide si granitele tarilor straine,

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Care stat buei, ca nu mai avem stat de jde ani ! Ai luat-o prin cucuruz, cu temele astea de IPI UTC !

   Ștergere
 62. Buey, terminati dreacu cu smiorcaielile astea, de babe cufurite si treceti la injuraturi barbatesti ! Sa sara sangele, asa cum ne sta bine noua, tilicarilor de cariera !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Unde-i bey flocosul dintat....sa traga el cativa Dumnezei si apoi sa se culce ...

   Ștergere
  2. Viurel MaKak, var bun cu Viurel MaKis, zis si Aostriacu da Hurziceni9 decembrie 2015, 20:14

   Buey, nu te mai lua de var-miu, ca te tau !

   Ștergere
 63. La votarea legii în parlament PNL a solicitat analiză de risc, nu s-a oferit dar din raționamente politice au votat în bloc. Au solicitat ca Giolbanis să o returneze pentru modificări, le-a tăiat-o spunându-le(vreți să încasez eu ponoasele ca Băsescu ?,ăla era la ultimul mandat, eu la început). A urgentat demisia lu Phonta și promițând achitare lui Drahnea a instalat guvernul ternocrat, care pe post de paratrăznet va aplica politicile eurocentriste impuse. Manipularea continuă. La votarea OUG ân parlament se preconozează creștrea procentelor cu 5% de la 65 la 70% procent și de la 80 la 85% pentru valoare pensie din baza de calcul, asta pentru prestigiul aleșilor și liniștirea prostimii ce va urma să protesteze. Democrație curată, pardon dirijată.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. De unde dreaca mai aparusi si tu, praleo ?
   Ai di capu'nost !

   Ștergere
  2. La votarea legii în parlament PNL a solicitat analiză de risc, nu s-a oferit dar din raționamente politice au votat în bloc. Au solicitat ca Giolbanis să o returneze pentru modificări, le-a tăiat-o spunându-le(vreți să încasez eu ponoasele ca Băsescu ?,ăla era la ultimul mandat, eu la început). A urgentat demisia lu Phonta și promițând achitare lui Drahnea a instalat guvernul ternocrat, care pe post de paratrăznet va aplica politicile eurocentriste impuse. Manipularea continuă. La votarea OUG ân parlament se preconozează creștrea procentelor cu 5% de la 65 la 70% procent și de la 85 la 90% pentru valoare pensie din baza de calcul, asta pentru prestigiul aleșilor și liniștirea prostimii ce va urma să protesteze. Democrație curată, pardon dirijată.

   Ștergere
 64. Buna seara !
  Domnu R, ati dat jos lanturile de la poarta ? Ca vreau si eu sa ma bag la o smardoiala cu tilicarii astia batrani...

  RăspundețiȘtergere
 65. Numai prostii si amagiri debitati, auzi, crestere cu 5 procente de la 80 la 85. Pai daca inca n-ai aflat, acuma este 85

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Era beat nene ...usoare urme de sange in haaalcool ...!!
   Astra trebe sa fie Curdeleu de Bartolomeu ..dac n-o fi crapat in sant de ger ...

   Ștergere
 66. Din cîte se pare Tigri, mos Alecu si R 26500 fac de garda la Cotroceni. Doamne fereste de altceva.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

   Ștergere
  2. "Maestre", numai Tigri2 face rondul. Moş Klicu face skandemberg cu Huhurezu.

   Ștergere
  3. Se duse dreak contabilitatea lor ...

   Ștergere
  4. Bai si le-am zis sa nu intre in gasca cu Mos Halecu ..asta-i perdant din nastere ....a ramas marcat pe viata odata cu decesul lui 164

   Ștergere
 67. În discuțiile cu așa ziși reprezentanți sindicali etc. , guvernanții au prezentat calcule, precum că legea este mai avantajoasă pentru viitorii pensionari, care bineînțeles îndeplinesc condițiile maxime prevăzute de lege, astfel că pensiile rezultate sunt mai mari decât contributiva. Reprezentanții ministerelor, cu sabia lui Damocles atârnată, privind viitoarele remanieri în sistem, au tăcut mâlc și au dat din cap ca bolnavi de Parkinson

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ce nu se spune ..Adio virtutea militara si a cei 20% .Depasesc cei 85% .Game over, Stau si ma gandesc cat va avea pensie un sgv baza armatei? 700 lei sub o femeie de serviciu? Vor murii de foame .Au inebunit masonii lui Ciolanis .

   Ștergere
  2. La fel am fi facut si noi, daca ieram in pielea actualilor sefi ! Am fi pocnit din calcaie, pana ne sareau tocurile de la gumari !
   Nu-i asa, dom Golescu ?
   Ne tot dam la beregata activilor, ca dorm pe ei, de parca noi n-am fost activi !

   Ștergere
 68. Gata sclavilor v-ati impacat cu ideea si cu cei 65% ? Ma bucur .Bine fac astia (masonii lui Soros) ca isi bat joc de noi .Prea aveti sange de sclav si inghititi orice umilinta ( oug ilegala). Capul plecat bagat in nisip si funduletul rosu lasat la liber pentru smecheri.Stiu astia cu ce sclavi au de a face.

  RăspundețiȘtergere
 69. http://www.snlp.ro/stiri-si-noutati/articole-publicate/974-s-a-tras-cortina-de-pe-2016-majorari,-salarii-si-ceva-pensii.html#comment-12978

  RăspundețiȘtergere
 70. Acum pe foarte bune ...cei mai loviti in haripa sunt cei care au avut nefericita ideie sa iese pe 263....
  Helita lu R..123 se dau ofticati dar nu prea au motive ! Ar trebui sa se incoloneze la popoul lu Ponta si sa-i traga ..pana iese sange ! Daca nu le dadea ..cuantumul din 2010...aveau motive de harachirii ..asa nu prea ...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Vezi-ţi de gogonele tale. Mori de grija altora precum...

   Ștergere
  2. Politistii ies in strada.Noi ,cei din Bucuresti ce facem?

   Ștergere
 71. tigri2 spunea... La rivolutie marlanilor ca trece anul...

  Multi spuneti ca pensia va scadea doar cu 15% fata de initial ,dar ia ganditi-va la sporuri,deoarece solda functiei de baza era mica si sporurile o mai ridicau ,daca nu se mai baga :sporurile de dispozitiv,zgomot,periculozitate,radiatii etc + primele orare de zbor,ore suplimentare,parasutaj,scufundare,lucrul in subteran sau cu substante periculoase ramanem cu penisul in mana si ala redus cu 80%...Eu zic sa iesim in strada si nu cu mana goala...macar cu "penisul" in mana!(ca atat ne-a mai ramas).

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pe ăsta de-şi zice Titigri2, nu l-au prins încă hingherii? Umblă aşa teleleu în libertate? Noi îl cunoaştem de multă vreme şi ştim că-i place organul ăla de vrea să-l ţină în labă.

   Ștergere
  2. ***anonim 21.04
   Prostule,tu crezi ca locul tau este aici ,printre oameni?

   Ștergere
 72. O discriminare majora este in cazul celor care au vechime sub 15 ani si se pensioneaza cu grad de invaliditate din cauza unor boli care nu au legatura cu serviciul, nu primesc decat un sut in fund.

  RăspundețiȘtergere
 73. miercuri, 9 decembrie 2015
  MANIFESTATIE DE PROTEST!

  Camarazi ai Filialelor SCMD din Muntenia Sud!

  Intr-o perioada de numai 6 ani- 2009 - 2015, la guvernarea Romaniei, s-a instalat al treilea guvern, care intra cu bocancii in drepturile militarilor si arunca in aer democratia constitutionala! Deci bresa facuta de guvernul Boc, este de actualitate! Este posibil, ca in 2016, sa avem pensia injumatatita! GATA! AJUNGE!
  Impotriva acestor manifestari antidemocratice, anticonstitutionale si antiromanesti, in virtutea apararii drepturilor inscrise in Legea Organica de Pensionare a militarilor, Votata de Parlamentul Romaniei , Promulgata de Presedintele Romaniei si Publicata in Monitorul Oficial si in conformitate cu drepturile si obligatiile statutare ale Sindicatului Militarilor, rog DECLANSATI PROCEDURA Adunarilor Generale, pentru desfasurarea unei AMPLE MANIFESTATII DE PROTEST in uniforma militara,!
  Militari din Filialele SCMD Muntenia SUD!
  Aparati onoarea, demnitatea, democratia constitutionala, Constitutia si Romania!
  Aparati si Indepliniti-va JURAMANTUL pe care l-ati depus fata de Tara!
  Opriti batjocura la adresa Institutiei Militare!

  Honor et Patria, Vae Victis!

  Vicepresedinte Coordonator Filiale Muntenia Sud
  Presedintele Filialei Pitesti
  Colonel Victor POPESCU

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu e de gluma. DESTEPTAREA !!!!

   Ștergere
  2. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
 74. Da, mosule, te du - nu dute! -, ca geme prostia pe aici. Locul tau nu-i in troc. E plin de agramati care dau vina pe soft ca nu i-a invatat gramatica limbii romane, macar cea din clasa a treia...

  RăspundețiȘtergere

Acest blog nu este destinat pentru rating, ci sustinerii drepturilor militarilor de cariera, activi si in rezerva. Fiind vorba de o categorie profesionala ignorata si persecutata atat legislativ, cat si politic - in mod continuu incepand cu anul 2011, comentariile indecente nu isi au rostul! Rugam a nu lua in seama comentariile unor useri precum Cezar sau Adrian (Bontas), intrucat au probleme grave la mansarda!