luni, 8 decembrie 2014

Intr-un final au aparut si "Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii şi procedura de efectuare a restituirilor"


CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1.

Prevederile Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, denumită în continuare lege, sunt aplicabile pensionarilor aflaţi în evidenţa sistemului public de pensii la data de 1 octombrie 2014, data intrării în vigoare a legii.

Art. 2.

În sensul legii, sintagma "pensionari aflaţi în evidenţa sistemului public de pensii" înseamnă pensionarii ale căror drepturi de pensie sunt cuvenite, aflate în plată, sau suspendate de la plată la data de 1 octombrie 2014 inclusiv.

Art. 3.

Prevederile legii nu se aplică persoanelor care, la data de 1 octombrie 2014, se aflau în evidenţa sistemului public de pensii, însă ulterior acestei date s-a constatat, în mod retroactiv, că la data de 1 octombrie 2014 nu îndeplineau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea acestora, fiind scoase din această evidenţă din cauza încetării calităţii de pensionar.

CAPITOLUL II
Scutirea de la plată a debitelor provenite din pensii

Art. 4.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din lege sunt scutite de la plată sumele rămase de recuperat, înscrise în evidenţa debitorilor la data de 1 octombrie 2014, din debitele constituite anterior acestei date.

Art. 5.

Sunt scutite, de asemenea, de la plată, conform legii, debitele constatate ulterior datei intrării în vigoare a legii în sarcina pensionarilor aflaţi în evidenţa sistemului public de pensii la această dată, corespunzătoare perioadei anterioare datei de 1 octombrie 2014.

Art. 6.

Conform legii, debitele prevăzute la art. 4 şi 5, care au drept cauză culpa debitorului, nu se scutesc de la plată.

Art. 7.

Fac obiectul scutirii de la plată sumele reprezentând:
a) pensii stabilite conform legislaţiei sistemului public de pensii, pensii recalculate potrivit prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi pensii de serviciu;
b) indemnizaţia socială pentru pensionari prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;
c) indemnizaţia pentru însoţitor, prevăzută de legislaţia privind sistemul public de pensii, în cazul pensionarilor de invaliditate gradul I.

Art. 8.

Beneficiază de prevederile art. 1 alin. (1) din lege, cu respectarea prevederilor art. 4-7, următoarele categorii de pensionari:
a) pensionarii sistemului public de pensii;
b) pensionarii beneficiari de pensii de serviciu.

Art. 9.

Debitele aflate în evidenţă la data de 1 octombrie 2014, care fac obiectul legii, se scutesc de la plată în baza deciziei emise de casa de pensii competentă, întocmită potrivit modelului aprobat prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice. Deciziile se emit în 3 exemplare, din care unul se comunică pensionarului. În temeiul acestor decizii debitele se scad din evidenţa contabilă.

Art. 10.

În situaţiile în care, ulterior intrării în vigoare a legii, respectiv după data de 1 octombrie 2014, se constată debite reprezentând sume plătite necuvenit în sarcina pensionarilor aflaţi în evidenţa sistemului public de pensii la data intrării în vigoare a legii, se procedează la revizuirea pensiilor, iar pe deciziile de modificare a drepturilor se va înscrie menţiunea "Suma de . . . . . . . . . . lei, încasată necuvenit în perioada . . . . . . . . . . 1 octombrie 2014, se scuteşte de la plată în temeiul Legii nr. 125/2014".
Pentru sumele plătite necuvenit corespunzătoare perioadei de după data de 1 octombrie 2014 se emite decizie de recuperare a acestor sume.

Art. 11.

Sumele prevăzute la art. 10, scutite de la plată, se evidenţiază într-un cont în afara bilanţului.

Art. 12.

În situaţia în care se constată plata unor sume necuvenite ca urmare a mai multor cauze, dintre care unele sunt din culpa debitorului, prin decizie a casei de pensii competente, se va stabili cuantumul corect şi legal al pensiei, valoarea debitului care urmează a fi recuperat şi sumele scutite de la plată din totalul debitului stabilit.

Art. 13.

Nu fac obiectul prevederilor art. 1 alin. (1) din lege debitele stabilite în sarcina pensionarilor prevăzuţi la art. 8, care au drept cauză culpa acestora, respectiv:
a) depunerea, în vederea stabilirii drepturilor, a unor documente eliberate cu nerespectarea reglementărilor legale în vigoare, ulterior infirmate de către angajator sau de către deţinătorul de drept al arhivei angajatorului;
b) depunerea, în vederea stabilirii drepturilor, a unor carnete de muncă sau adeverinţe în care sunt înscrise date neconforme realităţii, respectiv: date personale, stagiu de cotizare, venituri asigurate, care au suferit modificări necertificate conform prevederilor legale în vigoare şi care, ulterior stabilirii dreptului, se dovedesc a fi neconforme realităţii;
c) depunerea, în vederea stabilirii drepturilor, a unor acte de identitate sau a unor documente de stare civilă care, ulterior stabilirii dreptului, se dovedesc a fi neconforme realităţii;
d) depunerea, la dosarul de pensionare, a unor decizii medicale asupra capacităţii de muncă, care s-au dovedit ulterior că au fost neconforme realităţii sau au fost obţinute fără ca titularii să fi urmat procedura de încadrare în grad de invaliditate sau de revizuire medicală prevăzută de lege;
e) depunerea, la dosarul de pensionare, a unor certificate de persoană cu handicap care s-au dovedit ulterior că au fost neconforme realităţii sau au fost obţinute în lipsa derulării procedurilor prevăzute de lege;
f) declararea nesinceră sau nedeclararea unor situaţii pentru care legea prevede declaraţia pe propria răspundere ca act necesar pentru acordarea dreptului respectiv;
g) necomunicarea de către beneficiar sau de către reprezentantul legal către casa de pensii competentă a modificărilor intervenite în situaţia proprie, de natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care a fost stabilit şi s-a plătit dreptul respectiv;
h) încasarea, de către aceeaşi persoană, cu încălcarea prevederilor legale, a două prestaţii de asigurări sociale incompatibile între ele, dintre cele prevăzute la art. 7, obţinute ca urmare a depunerii a două solicitări sau a nedeclarării tuturor drepturilor de care beneficiază;
i) cumularea pensiei cu venituri de natură salarială, în cazurile interzise de reglementările legale în vigoare;
j) utilizarea, la calculul drepturilor de pensie, a unor documente în cazul cărora s-a constatat nulitatea;
k) orice alte cauze care au condus la plata unor sume necuvenite din culpa pensionarului.

CAPITOLUL III
Procedura de efectuare a restituirii sumelor reprezentând debite recuperate până la data de 1 octombrie 2014

Art. 14.

Restituirea sumelor, reprezentând debite recuperate de la pensionari, în perioada 1 ianuarie 2011-1 octombrie 2014, se face numai către titularul dreptului de pensie, al indemnizaţiei sociale pentru pensionari sau al indemnizaţiei pentru însoţitor, aflat în evidenţa sistemului public de pensii la data de 1 octombrie 2014, la cererea acestuia.

Art. 15.

Conform prevederilor art. 2 din lege nu fac obiectul restituirii sumele reprezentând debite care au drept cauză culpa debitorului.

Art. 16.

Fac obiectul restituirii sumele recuperate din debitele reprezentând:
a) pensii stabilite conform legislaţiei sistemului public de pensii, pensii recalculate potrivit prevederilor Legii nr. 119/2010, precum şi pensii de serviciu;
b) indemnizaţia socială pentru pensionari prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;
c) indemnizaţia pentru însoţitor, prevăzută de legislaţia privind sistemul public de pensii, în cazul pensionarilor de invaliditate gradul I.

Art. 17.

Nu fac obiectul restituirii sumele reprezentând debite instituite pensionarilor sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie s-au deschis începând cu data de 2 octombrie 2014.

Art. 18.

Sumele prevăzute la art. 16, care fac obiectul restituirii, sunt cele provenite din debite constituite anterior sau ulterior datei de 1 ianuarie 2011 şi recuperate, total sau parţial, după caz, în perioada 1 ianuarie 2011-1 octombrie 2014. Aceste sume se evidenţiază prin contul de creditori.

Art. 19.

Restituirea se face la cererea titularului dreptului de pensie, al indemnizaţiei sociale pentru pensionari sau al indemnizaţiei pentru însoţitor, depusă la casa de pensii competentă, în a cărei evidenţă se află titularul dreptului, respectiv a tutorelui, curatorului, a persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, a mandatarului.

Art. 20.

Restituirea sumelor care fac obiectul legii se efectuează în perioada 1 ianuarie 2015-31 decembrie 2019, în cinci tranşe anuale egale.

Art. 21.

După înregistrarea cererii, casa de pensii procedează la verificarea îndeplinirii condiţiilor pentru restituirea sumelor recuperate şi calculează suma totală de restituit, precum şi cuantumul celor cinci tranşe anuale, corespunzătoare perioadei anilor 2015-2019. În situaţia în care suma totală de restituit nu se divide în mod egal la cinci, fracţiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarilor, urmând ca în ultima tranşă să se facă regularizarea.

Art. 22.

Restituirea primei tranşe către solicitant se efectuează în maximum 3 luni de la data înregistrării cererii la casa de pensii.

Art. 23.

În situaţia cererilor depuse la casele de pensii în cursul anului 2014, dar nu mai devreme de 1 octombrie, eşalonarea la plată este cea corespunzătoare cererilor înregistrate în luna ianuarie 2015.

Art. 24.

Tranşele următoare de restituire se fac anual, în luna octombrie a fiecărui an.

Art. 25.

În funcţie de data depunerii cererii, casa de pensii poate achita mai multe tranşe cumulate, maximum cinci.

Art. 26.

Suma de restituit se achită odată cu drepturile de care beneficiază solicitantul, prin aceleaşi mijloace de plată. Pe talonul de plată a drepturilor se va înscrie distinct suma restituită ce face obiectul legii.

Art. 27.

În situaţia persoanelor care, la data efectuării tranşei de plată, nu mai sunt în evidenţa sistemului public de pensii, suma de restituit se achită prin mandat poştal.

***

Nota 1: Prevederi care atrag atentia in mod deosebit, sunt cele de la art. 9, 10 si 25.
Nota 2: Normele prezentate si ordinul de aplicare au aparut cu o intarziere care a depasit cu mult termenul legal prevazut de Legea nr. 125/2014. Nu avem certitudinea ca am avut vreo contributie la publicarea normelor metodologice, cert este ca acestea au fost publicate in Monitorul Oficial la scurt timp dupa solicitarea de explicatii catre Ministerul Muncii, explicatii referitoare la motivul neaparitiei actelor normative, care ar fi trebuit emise maxim la data de 24 octombrie 2014. Din datele prezentate de Monitorul Oficial rezulta ca Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii  au fost emise inca din data de 29.10.2014, insa au fost publicate in Monitorul Oficial abia in 03.12.2014. Nu vom cunoaste niciodata daca intarzierea publicarii se datoreaza nesemnarii in termen legal a ordinului de aplicare de catre cei 2 ministri de resort (ministrul muncii si ministrul finantelor) sau urmare a faptului ca pur si simplu cele 2 ministere au "uitat" sa publice normele metodologice in Monitorul Oficial, cu sau fara intentie.

22 de comentarii:

 1. O intrebare pentru un jurist specializat in domeniul fiscal....ce sa inteleg eu din:
  Art. 16.
  Fac obiectul restituirii sumele recuperate din debitele reprezentând:
  a) pensii stabilite conform legislaţiei sistemului public de pensii, pensii recalculate potrivit prevederilor Legii nr. 119/2010, precum şi pensii de serviciu;
  CA URMEAZA sa fie restituite si sumele pierdute, ca urmare a recalcularii in perioada 01.01.2011 - 01.10.2013, pana la data de 1 octombrie 2013, data de la care guvernul Ponta a redat pensiile militare calculate in baza Legii 164 !!!!?????

  RăspundețiȘtergere
 2. "Fac obiectul restituirii sumele recuperate din DEBITELE reprezentând: (...)"

  Cu parere de rau, dar diferenta intre cuantumul pensiei pe L. 164/2001 si cuantumul pensiei pe L. 119/2010, NU este definita de haotica legislatie romana ca DEBIT. Aici este vorba despre altceva. Exemplu! Unui rezervist i-a fost emisa o prima decizie in baza L. 119 cu cuantumul de 3500 lei. Ulterior, sa zicem ca dupa 2 ani, acelasi rezervist a primit alta decizie de pensie, tot in baza L. 119, cu un cuantum de 3000 lei, casa de pensii anuland astfel decizia cu 3500 lei. Problema este ca acea diferenta de [500 lei x 24 luni] este considerata ca "DREPTURI DE PENSIE INCASATE NECUVENIT". Prin urmare, Casa de pensii procedeaza la recuperarea sumei de [500 lei x 24 luni] prin retineri de 1/3 din pensie. Acea suma recuperata se numeste DEBIT.

  RăspundețiȘtergere
 3. Ok. Foarte logica explicatia dvs. Dar daca tu STAT imi emiti o decizie in ianuarie 2012 si imi reduci pensia de la 3000 la 2600, iar apoi vii in octombrie 2013 si imi emiti o alta decizie prin care recunosti ca decizia care a fost emisa initial, la pensionare, este cea corecta, de 3000, asta nu inseamna ca implicit recunosti ca am de incasat un debit de la tine STAT, care devii creditor, pentru perioada in care pensia mi-a fost redusa ??? De ce nu pot eu persoana fizica sa recuperez de la tine, STAT, suma prin retineri lunare ???

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Aici va invartiti in jurul cozii (chiar de topor). In ianuarie 2012 STATUL a aplicat o lege-legea contributivitatii iar legea , buna -rea trebuie aplicata tuturor nu pe sarite.Ca unii au pierdut la pensie pe legea contributivitatii , fata de L164 e alta problema.Foarte mult au pierdut vocalii, abonatii antenisti care aveau pe L164(aplicata preferential cu amestec struto-camilesc)pensii superbabane(termen preluat de la unii confrati) iar pe legea" contributelii" pensii de 3-5 ori mai mici. In oct. 2013 , sub presiunea vocalilor, s-a dat legea "reparatorie" de care au profitat, e drept si multi rezervisti corecti. Pentru ei( cei corecti) trebuia aplicat de la bun inceput principiul cuantumului mai avantajos. Acel principiu nu a putut fi aplicat insa ca urmare a vocalilor care aveau cuantum " excesiv de avantajos", cuantum care a revenit pe tapet prin L241.Acel cuantum a stat la baza numirii unor pensii , " pensii nesimtite" .Caci e practic o nesimtire , sa iesi la pensie la 45-48 ani cu o pensie de peste 20.000 lei (calculata prin metode conjuncturale) in conditiile in care un civil oarecare , cu peste 40 ani vechime are o pensie de 1000-1300 lei.Si "nesimtitii" nu sunt magistrati deoarece acestia au regim separat si oricum nu au intrat in morisca revizuirii / recalcularii. Si culmea (poate fi orice culme inclusiv cea de uscat rufele in famelie), nici sindicatul si nici asociatiile militare nu au aratat adevarata fata a problemei, ferindu-se sa spuna lucrurilor pe nume si amestecandu-le in fel si chip.Iata de ce cu parere de rau pentru rezervistii corecti(si majoritatea lor sunt cei corecti, cu demnitate si onoare ostaseasca) se poate aprecia ca prin L241 STATUL nu a recunoscut ca decizia initiala ( cea cu L164 ) a fost corecta ci doar ca s-a facut o reparatie oarecare. Majoritatea zdrobitoare a rezervistilor a fost zdrobita de fapt de cateva sute(max. cateva mii) de vocali.

   Ștergere
  2. @ Anonim 8 decembrie 2014, 17:09. Afirmatiile dumitale au o logica inchisa. Chiar foarte inchisa - adica lipsesc argumentele. Din urmatoarele motive:

   1. Acel civil cu 40 de ani vechime merita 1000-1300 lei. Lui i s-a calculat pensia contributiva dupa venituri. Iar veniturile au fost castigate la TARIF ORAR. Este asa sau nu? Adica - 8 ore de munca de luni pana vineri, via si la gara! Nu l-a obligat nimeni niciodata sa lucreze 24 de ore din 24 de ore si 7 zile din 7. Pe aceleasi venituri ca pt. 8 de luni pana vineri. Asa cum au fost si sunt militarii! Prin urmare, acel civil de mila caruia nu mai poti, a fost un PRIVILEGIAT fata de militari. Omul a lucrat la ore, caz in care 1000-1300 lei sunt parfum la pensie. Si sa zica mersi! Dar daca ar fi (fost) si militarii platiti la ore ca civilul din exemplul tau, te-ai gandit ca militarii ar avea pensii triple calculate la "contributeala"? E greu, nu? Morala? Nu mai compara regimul de munca al unui civili, cu al unui militar! Cand vor fi remunerati si unii si altii la "tarif orar" ca civilii, atunci poti face comparatii! Pana atunci, la "contributeala" civilul e un "boier". Pe el nu il obliga nimeni sa lucreaza un minut in plus fara bani. Doar militarii sunt obligati, si nu e chestie de minute, ci de 3-4 luni pe an 24 de ore din 24. Pe aceiasi bani ca civilul tau la 8 ore!

   2. Ai scos magistratii militari din ecuatia "nesimtirii"? Au "regim separat"? Si accepti asa usor "nesimtirea" lor? Dar nu o accepti si pe a militarilor de rand? Curioasa logica!

   3. Ai un exemplu concret de militar de cariera (adica exceptand magistratii, pe cei care au ocupat functii publice si pe detatasatii din zona economica) cu 20 000 lei pensie pe fosta lege a pensiilor militare? Un nume, ceva? Nu ai pt. ca nu a existat. In schimb, pe legea "contributelii" au aparut cateva duzini cu pensii duble fata de ale sefilor S.M.G. Stii din ce cauza? Respectivii au avut veniturile in activitate calculate prin "metode conjucturale" cum spui tu. Adica si "smecherit" veniturile. Venituri duble fata de ale sefilor S.M.G. inseamna si pensii contributive duble fata de pensiile militare ale celor 2 sefi ai S.M.G.

   In concluzie, ai dreptate la faza conform careia "majoritatea zdrobitoare a rezervistilor a fost zdrobita de fapt de cateva sute (max. cateva mii) de vocali. Asa este! Numai ca acei vocali nu au dorit niciodata pensii militare, ei au luptat pt. "contributive". Intrucat, avand venituri "smenuite" cu tot felul de sporuri si prime "aranjate din pix" duble sau triple fata de solde, pt. ei pensia militara egala cu ultima solda ar fi fost o mizerie. Aia sunt "vocalii" adevarati, iar pensiile militare au fost desfiintate cu dedicatie pt. ei!

   PS: Ce zici ca faci civilul ala al dumitale daca intram in conflict cu Rusia? Face ceva in plus cum sunt obligati rezervistii sau sta in continuare cu cracii in sus la telenovele, asteptand sa il salveze "contributorii" militari?

   Ștergere
  3. Nu este vorba de a avea sau nu dreptate, ci de ceea ce se intampla. Aveti dreptate in modul de abordare, insa NU uitati: NU traim intr-un stat de drept! Un stat care nu este stat de drept, este cel care isi trateaza cetatenii in mod aleatoriu! Exact asa s-a intamplat si in cazul nostru. Daca am fi trait intr-un stat de drept, NU s-ar fi intamplat ceea ce s-a intamplat. Am ajuns in situatia asta in mare parte, din vina noastra! Noi am tolerat sa fim condusi de tot felul de "fufe si derbedei"! La ce sa ne asteptam din partea unora ca ei?

   Ștergere
  4. Statul a aplicat o lege” . Corect. Acea lege, datand din 2001, si la care fac trimitere mai toate articolele din L119, prevedea aplicarea cuantumului cel mai avantajos. Statul, prin Boc, Oprea, Seitan, au schimbat prin norme spiritul legii. Antenistii nu au nici o problema cu statul, legile nu se fac si se desfac dupa televiziuni. Nu toti civilii au pensii de 1000-1300 de lei sunt si civili cu pensii de 20-30 de mii lei, in schimb nici un militar de cariera nu avea pe legea 164 pensie mai mare de 6-7 mii lei bru, cei cu pensile de pana la 20 mii lei erau militari de conjuctura, adica tot niste civili.
   Marea majoritate a rezervistilor a fost “zdrobita” de cativa oameni ajunsi conjectural in functii politice importante.
   Faptul ca Ponta nu a vrut sa faca reparatia cu cuantumul cel mai avantajos, dar a dat salarii din bugetul de stat la 19 mii de cantareti bisericesti, desi BOR este cel mai mare afacerist roman dupa stat, si nu a vrut sa reintroduca o noua lege a pensiilor militare, atat de necesara, asteptata si ceruta de activi dar a promis pensii speciale la aviatia civila inclusiv la stewardese, la costat functia de presedinte si in maxim un an i se va termina si cariera politica.
   Si asta in conditiile in care si ANCMRR si SCMD au cerut membrilor sai sa-l voteze pe Ponta.
   Cat despre Oprea, in cel mult 2-3 ani va ajunge dupa gratii si sper ca va pierde si cele 8 stele de general.

   Ștergere
  5. 1. Problema de baza este la aceasta data dezbinarea, element caracteristic romanilor. Militarii rezervisti nu au stiut si nu stiu nici acum sa-si apere drepturile. In timp ce tot felul de gasti si grupuri de interese gasesc caile de atac eficiente spre putere pentru a-si rezolva cerintele(de cele mai multe ori neindreptatite), rezervistii, cei care au slujit zeci de ani sub drapel se zbat in ineficienta . Conducerile organizatiilor si-au cam vazut sacii in caruta si aplica zicala:dupa noi potopul. Nu am nimic cu cei din aviatia civila si stewarzii dar in ritmul acesta se va ajunge rapid la situatia in care un colonel/general care a avut multi ani functii de raspundere si a comandat unitati si mari unitati va avea pensie mai mica decat un steward.
   2. Nu aveti dreptate cand spuneti ca legile nu se fac si se desfac dupa televiziuni. Exemple concrete sunt destule: cei mai vocali, cei mai latrai si-au vazut sacii in caruta dupa ce si-au strigat cerintele pe sticla. Pentru alte categorii de vocali / latrai urmeaza adaosuri grase la pensie(mii de lei lunar) in timp ce bietii rezervisti vor astepta cuminti, la locurile lor o indexare de 5% .Pentru multi dintre ei nici macar aceasta indexare nu va veni caci pensiile lor au fost cuprinse de inghet. Cam acesta e adevarul.
   3. Noua lege a pensiilor militare necesara ca aerul. Ea trebuie sa fie aplicata la toti, inclusiv la vocali.Noua lege trebuie sa aiba legatura cu soldele activilor si sa asigure un nivel de decenta celor ce au slujit zeci de ani sub drapel( peste 20 de ani).Si trebuie sa se faca deosebire intre militarii de cariera si militarii de conjunctura("adica tot niste civili").

   Ștergere
  6. Tu , adica ..Eu ...nu vei pricepe in vecii vecilor ..ca incerci sa argumentezi..mergand pe o paradigma falsa !
   Civilul ii platit la tarif orar ! Corect....dar in acest ..orar "..el produce ceva cuantificabil care-i determina plata !! (marfa sau servicii )
   Militarul ..este platit la 24 H..ca sa faca ce...?...sa se antreneze (chiar si jucand un fotbal )..sa ia muntele in piept ...sa se prezinte la alarma ...si toate cele pe care le enumeri tu !! Nu iti numara nimeni ,,realizarile "..in produse sau servicii..(saibe gaurite sau ...cati ai masat ..tuns frezat ..etc )
   Daca as fi malitios ..ti- as spune ca Tu ,nu numai ca nu produci bunuri si servicii....dar intr-o zi de munca plina ..mai si CONSUMI (hrana ..echipament ..munitie,carburant ) produse nu-i asa de ala ..orarul ...Chiar este asa greu sa intelegi asta ??
   Singurul lucru ..pe care poti si putem sa-l facem...este sa argumentam ca militarul renuntand benevol la multe ....POATE FI PLATIT MAI BINE ....
   PS. Inclusiv treaba asta cu ,,salvatul"...daca ....este o mare prostie pe care o susti !
   In primul rand ca nici drakul nu te mai salveaza intr-o atare situatie si apoi..este ridicol sa crezi ca militarii merg la bataie si civilii ..se uita la tv. su chibiteaza ....

   Ștergere
  7. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

   Ștergere
  8. @ CEZAR 9 decembrie 2014, 09:50. Sustii numai aberatii. Intr-un stat democrat toti cetatenii trebuie sa aiba drepturi si OBLIGATII egale. Daca civilul este remunerat la tarif orar si NU are absolut nicio restrictie de drepturi fundamentale, atunci si militarul trebuie sa aiba aceleasi drepturi.

   1]. Asculta atent! Fiind vorba despre venituri, pensii si contributii, este logic sa fie asa! CIVILUL tau si militarul au lefuri egale ACUM, fiind in aceeasi treapta de salarizare. CIVILUL pt. 8 ore, militarul pt. 24 de ore. DAR NU ESTE TOTUL! Vin zapezile. CIVILUL tau iese de la munca si apoi merge la al 2-lea serviciu. Inseamna venituri mai mari si contributii mai mari? Logic ca DA! In acelasi timp, si militarul are al 2-lea serviciu. DAR, NU POATE SA MAI MEARGA LA ACEST AL 2-LEA SERVICIU, INTRUCAT ESTE OBLIGAT SA DESZAPEZEASCA AUTOSTRADA VREO 2 SAPTAMANI LA RAND! La sfarsitul lunii, CIVILUL cu 2 salarii si militarul tot cu un salariu! DAR DACA S-AR INVERSA ROLURILE SI MILITARUL AR MERGE LINISTIT LA AL 2-LEA SERVICIU, SI CIVILUL AR FI OBLIGAT SA DESZAPEZEASCA AUTOSTRAZILE - CARE E PROBLEMA?

   2]. Ce inseamna CUANTIFICABIL? Apararea si siguranta nationala NU sunt cuantificabile sau cum? Mergand pe logica ta, tu prin CUANTIFICABIL intelegi un produs finit, nu? Caz in care foarte putini romani produc ceva CUANTIFICABIL. Serviciile nu produc bani pt. Romania - ci doar "plimba" banii. Nici fiscul, nici invatamantul nu produc bani pt. Romania - fiscul incaseaza banii produsi de ALTII, invatamantul este platiti din bani produsi de ALTII si tot asa. Medicii produc bani? Nu - doar incaseaza banii produsi de ALTII si tot asa. Deci, acei ALTII care produc bani sunt extrem de putini in Romania, majoritatea doar "plimba" si CONSUMA banii produsi de ALTII. Ca sa nu mai discutam de micii agricultori din mediul rural care produc ceva, dar numai pentru ei. Prin urmare, propria ta paradigma este falsa!

   3]. Revenind la DREPTURI EGALE SI OBLIGATII EGALE! Pana la urma ce NU iti convine? Cei ca tine sunteti adeptii regimui unic de pensionare si pt. militari! Egalitatea in drepturi intre cetateni, nu? Atunci sa fie pana la capat egalitate in drepturi! Asa ca si militarii TREBUIE remunerati la tarif orar. Are statul sau civilul tau nevoie de militari si dupa cele 8 ore pe zi, noaptea, sambata, duminica - banul jos sau nema interventie! De ce trebuie sa fie militarii mai fraieri decat civilul tau?

   4]. Treaba cu "salvatul" e o mare prostie? Pai atunci, nu ar fi mai bine sa fie desfiintata complet armata? Te prinzi? Ia gandeste-te la urmari! E ca si cum tu nu ai avea gard de protectie la casa sau usa de protectie la intrare. Nu sunt absolut necesare nici gardul, nici usa! Ce zici, te "calca" cineva sau nu? Bineinteles ca da! Armata are exact rolul de gard sau usa. Ce zici daca desfiintam armata, ungurii, rusii, gagauzii din sudul R. Moldova, chiar si bulgarii sau sarbii, vor fi baieti civilizati in fata unui teritoriu fara gard, adica fara armata?

   5]. Apropo de tariful orar si importanta mareata a civililor care produc saibe! Ia explica de ce din moment ce militarii si politistii au exact aceleasi lefuri, militarii trebuie sa si le castige la zile "calendaristice" (24 de ore din 24 si 7 zile din 7), iar politistii la zile "lucratoare" (8 ore pe zi si 5 zile lucratoare)? Ca doar nu produc saibe si politistii!

   Ștergere
 4. ,,EU"...esti de ..groaza !! Parca ai fi mos Alecu.....
  1. Inca nu cunosti faptul ca nu avem exact acelasi mod de pensionare cu ..civilii????(daca nu ar fi amendamentele lu hOprea...am fi in curul gol )
  2. Eu nu am pledat pentru defiintarea Armatei !!!....am spus ca niciodata Nu vom avea o armata care sa ne apere de CCCP ! (acu sa-mi zici ca sunt defetist)
  3 Politistii chiar ..lucreaza doar 8h..?? Sa inteleg ca daca un rutierist te alearga pe autostrada...pentru ca ai furat o masina misto...sta cu ochii pe ceas si la 15.30..zice gata ..programul de 8 H..!!!!!
  4.In definitiv si la urma urmei ...in Armata ..unde scrie ca in conditii normale programul ii mai lung de 8h..??Mergi si stai la poarta la M100 si ai sa vezi ...hui..hi...hi...
  Da trebuie luptat sa se compenseze in bani si timp liber ...situatiile de ..aplicatii..calamitati ,serviciile pe unitati ..etc ..
  Oho ...cat gat am facut eu pe tema asta , cand eram inca activ...si am devenit OPTORISTUL sef...
  ,,Distinsii"nostri sefi si comandanti incalcau ..regulamentul si faceau totul sa te tina prin ..cazarma ..cu sau fara treaba ..Nimic de zis unora le si placea ...plecau matoli..dar la ora 20...nu la 15.30 cum faceam eu ....si in acest mod se evidentiau !! Stiiau sefii ca ..Ala ...toata ziua ,,trage"" in cazarma ..!!!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 1] Nu au incalcat niciun regulament. Conform art. 42 din Constitutie, munca pt. indeplinirea obligatiilor militare NU se considera munca fortata, desi este munca fortata. Conform legii salarizarii ai fost remunerat la zile CALENDARISTICE. Prin urmare nu a existat si nu exista notiunea de program normal de lucru NORMAL la militari. Aceste ANOMALII crase de la egalitatea cetatenilor in drepturi, au fost compensate pana in 2011 printr-o lege speciala de salarizare si o lege speciala de pensionare. Compensarea a disparut, si au ramas ANOMALIILE. Aceste ANOMALII trebuie sa dispara cumva! Cu militarii activi este mai usor, schimbarea legislatiei poate elimina anomaliile, dar NOI le-am consumat deja.

   2]. Cu Oprea, ai dat exact cu oistea in gard. Daca nu era Oprea cu labilitatile si potlogariile lui, in ianuarie 2011 ar fi avut loc o revolta armata in toata splendoarea ei. Oprea l-a salvat pe Basescu de fapt, NU pe militari! In 24 ianuarie 2011 au fost in strada zeci de mii de rezervisti. Regimul avand morcovu' pana in gat i-a cerut lui Oprea sa gaseasca solutii ca sa ne dezbine. Urmarea o stii! A luat din pensiile unora dintre noi si a dat altora! Asta a fost realitatea! Asa, dintr-o tabara s-au format 2: una pasiva (cea cu pensii majorate) si una tot cu pensiile taiate. Numai ca dezbinarea si-a facut efectul. Tabara pasiva (pensii majorate) NU a mai iesit in strada si liderii acestei tabere au fost "cumparati" de Oprea sa ii "spele" imaginea. Atat el, cat si cei cumparati de el, au produs numai rau - 22 luni existand zeci de mii de rezervisti cu pensii taiate DE OPREA! Zeci de mii de rezervisti in tribunale tot din cauza lui Oprea. Acum sunt zeci de mii de rezervisti cu pensiile "inghetate" pe viata, totul pornind tot de la acel jalnic Oprea. Nu mai pomeni numele lui, probabil ca te-a "fericit" pe tine, dar atat pt. mine, cat si in cercurile mele Oprea nu provoaca decat o imensa greata! Parca nu il cunoastem! Dupa ce PSD isi va rupe gatul, se va alia cu ceilalti si tot asa! Mai bine nu mai pomeni de el!

   Ștergere
 5. Mda! Revolta armata ..DAR FARA ARME ! Bateau jandarmii la noi ca la fasole ! Faceam deliciul tembeliziunilor si , ,fratilor "civili !!
  Sa fim seriosi ..

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Uiti cateva lucruri. In primul rand ca in ianuarie 2011, jandarmii erau de 7-9 ori mai putini ca rezervistii. Acum sunt si mai putini. Pe de alta parte, jandarmii nu pot face fata unei revolte a 170 000 de oameni, indiferent ca e vorba de rezervisti sau alta breasla. Retine ca intre manifestatie si revolta este o diferenta radicala. Ce s-a intamplat la 24 ianuarie 2011 a fost doar o manifestatie generala, insa daca nu se intervenea legislativ cu OUG nr. 1 care a mentinut in plata pensiile in acelasi cuantum in 2011, in februarie s-ar fi incheiat cu Basescu/Boc in urma unei revolte generale.

   Apoi, uiti un lucru. Si jandarmii aveau rezervisti, acestia fiind la randul lor in strada in ianuarie 2011. Dintre care unii fusesera dati afara sau erau pe lista de asteptare. Fara drept pensie, unii si acum se judeca cu statul.: Acum intelegi diferenta intre revolta si manifestatie? Si militienii au batut ca la fasole demonstranti in '89. Numai ca odata transformate manifestatiile in revolta generalizata, s-au inversat rolurile! Si atunci militienii erau si inarmati si cu arme de foc, nu doar cu niste amarate de bastoane.

   PS. Daca tot divagam si apropo de bastoane. Dar tu nu ai deprinderi elementare formate in armata incat sa il "incrucisezi" pe oricine se da cu un bat la tine? Sau ai lipsit la ore?

   Ștergere
  2. -- eu mai mult cu 14,5.....

   Ștergere
 6. Imi cer scuze dar comentariul fusese publicat ca raspuns la altcineva, neavand legatura.
  Foarte multe discutii tehniciste (exceleaza articolele anterioare), nu ca ar fi rau, dar le purtam intre noi, deci nu au nici un efect. Pentru noi ar fi alte prioritati privind discutiile.
  Voi spune ceva ce marea dvs. majoritate au uitat.
  boc(!) a dat o lege prin care ne-a scos la pensie, din nou, dupa alte criterii, nefavorabile pentru unii.
  Ati uitat domnilor ca la poarta majoritatii unitatilor soseau ordine de restructurare (care intotdeauna insemna reducere). Si incepea plecarea: capitani, maiori tineri (comandanti de subunitati, ofiteri 3 in statele majore, in diferite birouri, compartimente etc.), lt. col., col. care nu-si mai gaseau locul in noile structuri. Au plecat si lt.col., col. absolventi de AISM, foarte buni profesionisti si marea majoritate tineri, unii 42-48 de ani. Peste cativa ani toti acestia aveau sa devina „NESIMTITI”. Legea 164/2001 le-a asigurat o pensie onorabila iar alte acte normative posibilitatea de reconversie profesionala, posibilitate de imprumut pentru lansarea in afaceri (cunosc situatii de succes, unele chiar impresionante, asta depinzand de om) etc. A fost ceva, pentru o SITUATIE SPECIALA, cu care am fost toti de acord.
  Imi pare rau cand se afirma ca unii se „invarteau” adica isi aranjau functiile. Care functii, de unde, din ce state de organizare?
  Cand au taiat pensile „nesimtite” unii credeau ca le vor creste veniturile lor (persoane civile) dar, in scurt timp, au vazut ca s-au inselat, adica ghinion! A crescut numarul parcurilor in paduri.
  Pe acest site si in alte locuri fiecare isi striga nemultumirea dar nu inteleg de ce trebuie neaparat „sa moara capra vecinului”.
  Suntem divizati, nu stim sa ne aparam interesele, ne banuim de actiuni „neortodoxe”, toti vrem altceva dar care sa ne convina numai noua etc.
  Am mai spus-o si altadata: sa nu credeti ca nu suntem monitorizati pe toate site-urile si ca nu se trag concluziile corespunzatoare. Din aceasta cauza unul ne-a spus „NESIMTITI” si ne-a ras, altul ne-a spus „CANTITATE NEGLIJABILA” si ne-a ars. Ce mai urmeaza? O lege pe care o asteptam dar nu stim pe unde este, cum arata etc.
  Sper sa nu se intample „CEVA CE NE VA UIMI PE TOTI”!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Destul de posibil sa se intample „CEVA CE NE VA UIMI PE TOTI”! Mai ales pe cei care ne-au facut „NESIMTITI” Posibilul venind dinspre Rusia.

   Ștergere
 7. Spune cineva pe aici : "Caci e practic o nesimtire , sa iesi la pensie la 45-48 ani cu o pensie de peste 20.000 lei (calculata prin metode conjuncturale) in conditiile in care un civil oarecare , cu peste 40 ani vechime are o pensie de 1000-1300 lei." .
  Cind basinesco-bocciii au lansat categorisirea pensiilor militare ca fiind "pensii nesimtite" , nu la acele pensii se refereau ... Se refereau la toate pensiile militarilor ...

  Sigur ... fiecare face comparatii cu cei carora in grupul carora se simte el ...

  Pentru cei care cred ca nu ar trebui comparati cu ciocanarii , frizerii si manu-curistele , iata alte categorii de pensii ...
  Categorie de pensionari ____________Numarul beneficiarilor_____ Indemnizatie medie lunara (lei)*
  Fosti salariati din Ministerul de Interne______61.307________________ 1.440**
  Fosti salariati din Ministerul Apararii________76.868________________ 1.493**
  Diplomati______________________________704___________________4.295
  Personal aeronautic civil__________________1.539_________________9.177
  Parlamentari____________________________522__________________3.648
  Functionari publici parlamentari_____________388__________________2.767
  Procurori si judecatori_____________________2.684________________8.589
  Personal specialitate instante_______________1.952________________2.934
  Curtea de Conturi_________________________300__________________5.474

  * Datele corespund lunii decembrie.
  ** Date furnizate ZF de Ministerul de Interne si Ministerul Apararii in 2007.
  Sursa: Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS)
  ://www.zf.ro/profesii/exclusiv-online-cine-ia-cele-mai-mari-pensii-speciale-5454838/

  RăspundețiȘtergere
 8. Si, in completare, cu niste varfuri, un articol din:
  24oct2009:
  http://gazetadecluj.ro/stiri-cluj-justitie/pensii-de-lux-pentru-magistrati/
  Aproximativ 40 de milioane de lei noi plătesc românii în fiecare lună pentru a acoperi diferenţa suportată de la bugetul de stat pentru pensiile speciale ale celor 8.000 de bugetari privilegiaţi, care sunt în baza de date a CNPAS. Din suma de 40 de milioane de lei, aproximativ 22 de milioane de lei revin, din bugetul statului, pensionarilor care au avut înainte funcţia de magistrat şi de personal auxiliar din justiţie. În prezent, există în ţara noastră 200.000 de persoane care beneficiază de aceste pensii speciale, printre care se numără şi militarii, ofiţeri ai serviciilor speciale şi poliţiştii. Totuşi, Emil Boc a declarat la negocierile pe legea pensiei unice, că statul va face o economie la buget de până la 800 de milioane de euro pe an, prin eliminarea acestor pensii. Potrivit datelor deţinute de CNPAS, pensionarul cel mai bogat susţinut de statul român provine din magistratură şi primeşte o pensie specială de aproximativ 33.000 de lei în fiecare lună. Pe al doilea loc în topul pensionarilor de lux se află un reprezentant al personalului aeronautic civil navigant, cu o pensie de 32.000 de lei pe lună. Personalul diplomatic dispune de o pensie de 12.300 de lei lunar, poliţiştii pot obţine o pensie de 11.500 de lei în fiecare lună, iar funcţionarii publici parlamentari, se bucură de o pensie de 7.800 de lei lunar. Personalul de specialitate din instanţe ajunge la o pensie de 7.300 de lei, iar un parlamentar are o pensie de aproximativ 6.000 de lei. Cea mai mică pensie este obţinută de personalul din ordine publică, apărare şi siguranţa naţională. Reprezentanţii din cadrul Ministerului Apărării au o pensie maximă de 5.000 de lei , în SPP de 4.800 de lei, iar în SRI pensia ajunge la 4.700 de lei.

  RăspundețiȘtergere
 9. Si, pentru aducere aminte:
  http://adevarul.ro/news/politica/pensiile-lux-revin-militari-urmeaza-diplomatii-1_521e11a9c7b855ff5620f7ab/index.html
  - comentariile sunt ravasitoare....
  ...poate ne ajuta sa revedem modul de a comunica, nu numai intre noi ci si cu societatea civila.

  RăspundețiȘtergere

Acest blog nu este destinat pentru rating, ci sustinerii drepturilor militarilor de cariera, activi si in rezerva. Fiind vorba de o categorie profesionala ignorata si persecutata atat legislativ, cat si politic - in mod continuu incepand cu anul 2011, comentariile indecente nu isi au rostul! Rugam a nu lua in seama comentariile unor useri precum Cezar sau Adrian (Bontas), intrucat au probleme grave la mansarda!